การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.30 น. ผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ ZOOM  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 20 ดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

    • ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์           ประธานกรรมการ
    •  อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์                             กรรมการ
    • อาจารย์โสภิดา ทะสังขา                                  กรรมการและเลขานุการ

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ใน 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี คะแนนอยู่ที่ 4.21 คะแนน (ได้คะแนนลดลงจากการประเมินตนเองของสำนักฯ ไว้ที่ 4.29 คะแนน)     

สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2563 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน คะแนน
   องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ (5%1) 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 5.00 5.00
   องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 25.78%6) 4.30 4.30
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน (คะแนนเต็ม 5) 3.78 3.78
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 ข้อ 2.00 2.00
ตัวบ่งชี้ 2.6 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 5 ข้อ 5.00 5.00
    องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ (25%6) 4.17 24%6=4.00
ตัวบ่งชี้ 3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน 6 ข้อ 4.00 4.00
ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 5.00 4.00
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 5 ข้อ 3.00 3.00
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 4.00 4.00
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ข้อ 4.00 4.00
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3

( จำนวน 13 ตัวบ่งชี้)

(ผลรวมทุกตัวบ่งชี้) 55.78 4.29 54.78%13=4.21
(จำนวนตัวบ่งชี้) 13

 
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563