การประกันคุณภาพ-การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 2561

การประกันคุณภาพการศึกษา-การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้

คำอธิบายตัวบ่งชี้:  ห้องสมุดควรจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งการจัดการสภาพแวดล้อม อาทิเช่น พื้นที่และที่นั่งอ่านเพียงพอ เป็นสัดส่วนและพร้อมใช้บริการ แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ ความสะอาดเรียบร้อย ความเงียบสงบ ตลอดจนการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นให้ถูกต้องง่ายต่อการค้นหา และการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และโทรคมนาคมที่จำเป็น อาทิเช่น จำนวนและประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงกับสื่อมัลติมีเดีย ระบบ WI-FI ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในห้องสมุด เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 5  ข้อ ดังนี้

 1. มีการสำรวจความต้องการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ
 2. มีการวางแผนการจัดการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
 3. มีการดำเนินงานตามแผนการที่กำหนด
 4. มีการประเมินผลความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 5. มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ

หลักฐานที่ต้องการ:

 1. หลักฐานที่แสดงถึงผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
 2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
 3. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ
 4. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้

เกณฑ์มาตรฐาน: 1. มีการสำรวจความต้องการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ

ผลการดำเนินงาน: สำนักฯ ได้สอบถามความต้องการในด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ ที่ต้องการให้สำนักฯ จัดบริการเพิ่มเติม ซึ่งรวมข้อคำถามไว้ใน “ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการและความต้องการในด้านต่างๆ ที่ต้องการให้สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จัดบริการเพิ่มเติม” ของ “แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2561”

ผลการสำรวจความต้องการ ผู้ใช้บริการเสนอแนะการปรับปรุงการให้บริการและมีความต้องการให้สำนักฯ จัดบริการเพิ่มเติม ดังนี้

 • ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ: เพิ่มห้อง Study Room, ประตูทางเข้าออกเสียบ่อย, Internet ช้ามาก, อุปกรณ์หูฟังตรงโรงหนัง (3D Zone) เสีย/ฟังไม่ได้, เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์, เพิ่มปลั๊ก 3 ตา
 • ด้านสภาพแวดล้อม: เครื่องปรับอากาศเสีย/ไม่ซ่อม, ส่งเสียงดังในบางพื้นที่
 • ผลการตรวจประเมินจาก“คณะกรรมการประเมินคุณภาพ”  จากปีการศึกษา 2560 ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ข้อที่เกี่ยวข้องด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ คือ:  ควรปรับเกณฑ์มาตรฐานให้มีการประเมินทั้งคุณภาพและปริมาณของ software และ hardware เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ

ข้อมูลหลักฐาน:เอกสารหมายเลข 18.1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ ของสำนักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2561ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการและความต้องการในด้านต่างๆ ที่ต้องการให้สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จัดบริการเพิ่มเติม


เกณฑ์มาตรฐาน: 2. มีการวางแผนการจัดการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ผลการดำเนินงาน: สำนักฯ ได้มีการวางแผนการจัดการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ไว้ในแผนงานปรับปรุงสภาพแวดล้อม ซึ่งสำนักฯ ได้วางแผนงานไว้ 2 โครงการ คือ

1.โครงการ “การปรับปรุงบรรยากาศภายในสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ” ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ (ไม่บรรลุ)
1) กิจกรรม จัดมุมกาแฟ
2) กิจกรรม จัดพื้นที่ Co-Working Space
3) กิจกรรม ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องมือการให้บริการ
4) กิจกรรม ปรับปรุง/ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
5) กิจกรรม ติดตั้งกล้องวงจรปิด
2. โครงการ “ห้องสมุดสีเขียว” (ไม่บรรลุ)

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข 5 สรุปแผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action  Plan Conclusion : RAPC) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศปีการศึกษา 2561


เกณฑ์มาตรฐาน: 3. มีการดำเนินงานตามแผนการที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน: ไม่ได้ดำเนินงาน

ข้อมูลหลักฐาน:


เกณฑ์มาตรฐาน: 4. มีการประเมินผลความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน: ไม่ได้ดำเนินงาน

ข้อมูลหลักฐาน: —


เกณฑ์มาตรฐาน: 5. มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

ผลการดำเนินงาน: ไม่ได้ดำเนินงาน

ข้อมูลหลักฐาน: —


เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ

เป้าหมายของสำนัก :  5  ข้อ

ผลการดำเนินงาน   :  2  ข้อ

ผลการประเมินตนเอง   :  2 คะแนน