วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

ชื่อวารสาร: วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม : Journal of Education and Social Development
Print ISSN: 1905-2693
TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 30 ส.ค. 2562 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมจัดพิมพ์ขึ้นโดยวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม2.,เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมของนักวิชาการทั่วไปในรูปแบบบทความทางวิชาการและบทความพิเศษ
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2554) – ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2559)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Education and Social Development


วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม : Journal of Education and Social Development