บริการยืม-คืน

การยืม (LENDING SERVICE)

สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์การยืม ดังนี้

สิทธิการยืม

 


ค่าปรับเกินกำหนดส่ง


การยืมต่อ (RENEWING SERVICE)

สมาชิกสามารถ ยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง โดยจำกัดจำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่ค้างชำระค่าปรับ


การจองหนังสือ (HOLDING SERVICE)

สมาชิกสามารถ จองหนังสือด้วยตนเอง หากหนังสือนั้นมีผู้ยืมไปแล้ว ซึ่งระบบจะแสดงสถานภาพเป็นวันที่คืนหรือ STATUS Due (Date)


>> บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) หากหอสมุด ไม่มีหนังสือที่ท่านต้องการยืม สามารถขอยืมระหว่างห้องสมุดให้ท่านได้
>>
เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ หากท่านต้องการให้ห้องสมุดมีหนังสือไว้บริการ


บริการยืม-คืน