บุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

ข้อมูลบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

ปัจจุบันสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งหมด 12 คน (ไม่รวมบุคลากรของห้องสมุดมารวย@สยาม) โดยมีบุคลากรสายวิชาชีพบรรณารักษ์จำนวน 7 คนและสายวิชาชีพอื่นๆ จำนวน 5 คน (มีบุคลากรอัตราพิเศษ(พิการ) 1 คน)


ผู้อำนวยการ

สุธน สุภาวงศ์ (นาย) Mr.Suthon Supawong

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 3/ชั้นลอย   โทร.  0-2457-0068 ต่อ 5145


คมเดช  บุญประเสริฐ (นาย) Mr.Komdech Boonprasert

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ห้องดิจิตอล e-mail:  komdech.boo@siam.edu  โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 26


แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน 1.นางพรรณี  จิวพุทธิธรรม   2.นางสุดา   ทองชิว   3.นายสุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน์   4.นางอารี แก้วพิพัฒน์   5. นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน 

พรรณี  จิวพุทธิธรรม (นาง) Mrs.Phunnee Jewbuddhidham

หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 ห้องวารสารและเอกสาร e-mail: punnee.jew@siam.edu โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22


สุดา   ทองชิว (นาง) Mrs.Suda Thongchiw 

บรรณารักษ์งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ชั้น 3/ชั้นลอย e-mail:  suda.tho@siam.edu   โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145


สุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน์ (นาย) Mr.Suttipot Limudompat 

บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ชั้น 3/ชั้นลอย e-mail:  suttipot.lim@siam.edu   โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145


อารี    แก้วพิพัฒน์ (นาง) Mrs.Aree Kaewpipat 

เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อและงานเทคนิคและรักษาสภาพหนังสือ

 ชั้น 3/ชั้นลอย e-mail:   aree.kae@siam.edu   โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145


แคทรียา   ศิริวัฒนะนาวิน (นางสาว) Ms.Khaetthariya Siriwatthananawin

เจ้าหน้าที่พิเศษงานดรรชนีวารสาร

ห้องวารสารและเอกสาร e-mail: khaetthariya.sir@siam.edu โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22


ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 2 คน 1.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  2.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป

วสันต์  อุทัยเลี้ยง (นาย) Mr.Wasan Uthaileang

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ

 ชั้น 3/ชั้นลอย e-mail:  wasan.uth@siam.edu  โทร.  0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 23, 26


ณัชชา   เดชาเต็งประทีป (นาง) Mrs.Natcha Deachatengprateep

บรรณารักษ์งานหนังสืออ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ และงานเครือข่าย ThaiLIS

ห้องอ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ e-mail: natcha.dea@siam.edu  โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5243


แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ 3 คน 1.นางสาว อรชร  ยิ่งใหญ่  2.นางสาวกัลยา  ศุภพันธุ์มณี 3.นางอรุณี   ชื้นประไพ 

อรชร    ยิ่งใหญ่ (นางสาว) Ms.Orachorn Yingyai 

หัวหน้าแผนกบริการและประชาสัมพันธ์

 ชั้น 2 บริการยืม-คืน e-mail: orachorn.yin@siam.edu โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5142


กัลยา   ศุภพันธุ์มณี (นางสาว) Ms.Kallaya Suppapanmanee

บรรณารักษ์งานบริการยืม-คืน/บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

ชั้น 2 3D Zone e-mail:  kallaya.nak@siam.edu  โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5142


เลขานุการ นางสาว ประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (นางสาว) Ms.Praphaphorn Palakawong

บรรณารักษ์งานเลขานุการ

 ชั้น 3 /ชั้นลอย e-mail:  praphaphorn.pal@siam.edu  โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145


การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561


สุธน สุภาวงค์

Mr. Suthon Supawong

ผู้อำนวยการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 2 ห้องดิจิทัล

ดร.คมเดช บุญประเสริฐ

ดร.คมเดช บุญประเสริฐ

Dr. Komdech Boonprasert

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ห้องดิจิตอล

โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 26

พรรณี จิวพุทธิธรรม Phunnee Jewbuddhidham

พรรณี จิวพุทธิธรรม

Mrs. Phunnee Jewbuddhidham

หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องวารสารและเอกสาร
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22

สุดา ทองชิว Suda Thongchiw

สุดา ทองชิว

Mrs. Suda Thongchiw

บรรณารักษ์งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ชั้น 3/ ชั้นลอย
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145

สุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ Suttipot Limudompat

สุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์

Mr. Suttipot Limudompat

บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ชั้น 3/ชั้นลอย โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145

อารี แก้วพิพัฒน์ Aree Kaewpipat

อารี แก้วพิพัฒน์

Mrs. Aree Kaewpipat

เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อและงานเทคนิคและรักษาสภาพหนังสือ
ชั้น 3/ชั้นลอย
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145

แคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน Khaetthariya Siriwatthananawin

แคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน

Ms. Khaetthariya Siriwatthananawin

เจ้าหน้าที่พิเศษงานดรรชนีวารสาร
ห้องวารสารและเอกสาร
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22

วสันต์ อุทัยเลี้ยง Wasan Uthaileang

ดร.วสันต์ อุทัยเลี้ยง

Dr. Wasan Uthaileang

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ชั้น 3/ชั้นลอย
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 23, 26

ณัชชา เดชาเต็งประทีป Natcha Deachatengprateep

ณัชชา เดชาเต็งประทีป

Mrs. Natcha Deachatengprateep

บรรณารักษ์งานหนังสืออ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ และงานเครือข่าย ThaiLIS
ห้องอ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5243

อรชร ยิ่งใหญ่ Ms. Orachorn Yingyai

อรชร ยิ่งใหญ่

Ms. Orachorn Yingyai

หัวหน้าแผนกบริการและประชาสัมพันธ์
ชั้น 2 บริการยืม-คืน
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5142

กัลยา ศุภพันธุ์มณี Ms. Kallaya Suppapanmanee

กัลยา ศุภพันธุ์มณี

Ms. Kallaya Suppapanmanee

บรรณารักษ์งานบริการยืม-คืน/บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
ชั้น 2 3D Zone
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5142

พรพิศ องค์ศรัทธา Ms. Pornpit Ongsattha

พรพิศ องค์ศรัทธา

Ms. Pornpit Ongsattha

บรรณารักษ์งานบริการ Study Rooms
ห้องบริการ Study Room
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 24

อรุณี ชื้นประไพ

Mrs. Arunee Chuenprapai

บรรณารักษ์งานบริการ Check in-Check out
ชั้น 2 Check in-Check out
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 24

ประภาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

Ms. Praphaphorn Palakawong

บรรณารักษ์งานเลขานุการ
ชั้น 3 /ชั้นลอย
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145

บุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ