บุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

ข้อมูลบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

ปัจจุบันสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งหมด 15 คน (ไม่รวมบุคลากรของห้องสมุดมารวย@สยาม) โดยมีบุคลากรสายวิชาชีพบรรณารักษ์จำนวน 10 คนและสายวิชาชีพอื่นๆ จำนวน 6 คน (มีบุคลากร 1 คนที่เกษียณแต่มาปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์ และบุคลากรอัตราพิเศษ(พิการ) 1 คน)


ผู้อำนวยการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 3/ชั้นลอย   โทร.  0-2457-0068 ต่อ 5145


คมเดช  บุญประเสริฐ (นาย) Mr.Komdech Boonprasert

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ห้องดิจิตอล e-mail:  komdech.boo@siam.edu  โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 26

แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน 1.นางพรรณี  จิวพุทธิธรรม   2.นางสุดา   ทองชิว   3.นายสุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน์   4.นางอารี แก้วพิพัฒน์   5. นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน 

พรรณี  จิวพุทธิธรรม (นาง) Mrs.Phunnee Jewbuddhidham

หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 ห้องวารสารและเอกสาร e-mail: punnee.jew@siam.edu โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22


สุดา   ทองชิว (นาง) Mrs.Suda Thongchiw 

บรรณารักษ์งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ชั้น 3/ชั้นลอย e-mail:  suda.tho@siam.edu   โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145


สุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน์ (นาย) Mr.Suttipot Limudompat 

บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ชั้น 3/ชั้นลอย e-mail:  suttipot.lim@siam.edu   โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145


อารี    แก้วพิพัฒน์ (นาง) Mrs.Aree Kaewpipat 

เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อและงานเทคนิคและรักษาสภาพหนังสือ

 ชั้น 3/ชั้นลอย e-mail:   aree.kae@siam.edu   โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145


แคทรียา   ศิริวัฒนะนาวิน (นางสาว) Ms.Khaetthariya Siriwatthananawin

เจ้าหน้าที่พิเศษงานดรรชนีวารสาร

ห้องวารสารและเอกสาร e-mail: khaetthariya.sir@siam.edu โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 คน 1.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  2.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป 3.นางสาววรรณวิสา  เกิดมงคลโชค

วสันต์  อุทัยเลี้ยง (นาย) Mr.Wasan Uthaileang

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ

 ชั้น 3/ชั้นลอย e-mail:  wasan.uth@siam.edu  โทร.  0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 23, 26


ณัชชา   เดชาเต็งประทีป (นาง) Mrs.Natcha Deachatengprateep

บรรณารักษ์งานหนังสืออ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ และงานเครือข่าย ThaiLIS

ห้องอ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ e-mail: natcha.dea@siam.edu  โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5243


วรรณวิสา  เกิดมงคลโชค (นางสาว) Ms.Wanvisa Kerdmongkolchok 

เจ้าหน้าที่งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและพัฒนาเว็บไซต์

ห้องบริการ Study Room e-mail: wanvisa@siam.edu  โทร.0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22

แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ 5 คน 1.นางสาว อรชร  ยิ่งใหญ่  2.นางสาวกัลยา  ศุภพันธุ์มณี 3.นางสาววีระนันท์  พิชิตสถิตพงษ์   4.นางสาวพรพิศ  องค์ศรัทธา 5.นางอรุณี   ชื้นประไพ 

อรชร    ยิ่งใหญ่ (นางสาว) Ms.Orachorn Yingyai 

หัวหน้าแผนกบริการและประชาสัมพันธ์

 ชั้น 2 บริการยืม-คืน e-mail: orachorn.yin@siam.edu โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5142


กัลยา   ศุภพันธุ์มณี (นางสาว) Ms.Kallaya Suppapanmanee

บรรณารักษ์งานบริการยืม-คืน/บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

ชั้น 2 3D Zone e-mail:  kallaya.nak@siam.edu  โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5142


พรพิศ   องค์ศรัทธา (นางสาว) Ms.Pornpit Ongsattha

บรรณารักษ์งานบริการ Study Rooms

ห้องบริการ Study Room  e-mail: pornpit.ong@siam.edu โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 24


อรุณี  ชื้นประไพ (นาง) Mrs.Arunee Chuenprapai

บรรณารักษ์งานบริการ Check in-Check out (มาปฏิบัติงาน3วัน/สัปดาห์)

ชั้น 2 Check in-Check out  e-mail:  arunee.chu@siam.edu   โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 24

เลขานุการ นางสาว ประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (นางสาว) Ms.Praphaphorn Palakawong

บรรณารักษ์งานเลขานุการ

 ชั้น 3 /ชั้นลอย e-mail:  praphaphorn.pal@siam.edu  โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145


บุคลากร เครือข่าย ห้องสมุดมารวย@ม.สยาม

กัลยาณี  วีระยุทธวิไล (นางสาว) Ms.Kanlayanee Veerayuthvilai

บรรณารักษ์ ห้องสมุดมารวย@ม.สยาม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19)ชั้น 6 e-mail:  kanlayanee.vee@siam.edu โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5334


มโนณัฐ  รัตนจันทร์ (นาย) Mr.Manonat Rattanajan 

บรรณารักษ์ ห้องสมุดมารวย@ม.สยาม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19)ชั้น 6  e-mail:  manonat@siam.edu โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5334


การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561


สุธน สุภาวงค์

Mr. Suthon Supawong

ผู้อำนวยการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 2 ห้องดิจิทัล

ดร.คมเดช บุญประเสริฐ

ดร.คมเดช บุญประเสริฐ

Dr. Komdech Boonprasert

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ห้องดิจิตอล

โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 26

พรรณี จิวพุทธิธรรม Phunnee Jewbuddhidham

พรรณี จิวพุทธิธรรม

Mrs. Phunnee Jewbuddhidham

หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องวารสารและเอกสาร
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22

สุดา ทองชิว Suda Thongchiw

สุดา ทองชิว

Mrs. Suda Thongchiw

บรรณารักษ์งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ชั้น 3/ ชั้นลอย
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145

สุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ Suttipot Limudompat

สุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์

Mr. Suttipot Limudompat

บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ชั้น 3/ชั้นลอย โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145

อารี แก้วพิพัฒน์ Aree Kaewpipat

อารี แก้วพิพัฒน์

Mrs. Aree Kaewpipat

เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อและงานเทคนิคและรักษาสภาพหนังสือ
ชั้น 3/ชั้นลอย
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145

แคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน Khaetthariya Siriwatthananawin

แคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน

Ms. Khaetthariya Siriwatthananawin

เจ้าหน้าที่พิเศษงานดรรชนีวารสาร
ห้องวารสารและเอกสาร
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22

วสันต์ อุทัยเลี้ยง Wasan Uthaileang

ดร.วสันต์ อุทัยเลี้ยง

Dr. Wasan Uthaileang

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ชั้น 3/ชั้นลอย
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 23, 26

ณัชชา เดชาเต็งประทีป Natcha Deachatengprateep

ณัชชา เดชาเต็งประทีป

Mrs. Natcha Deachatengprateep

บรรณารักษ์งานหนังสืออ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ และงานเครือข่าย ThaiLIS
ห้องอ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5243

อรชร ยิ่งใหญ่ Ms. Orachorn Yingyai

อรชร ยิ่งใหญ่

Ms. Orachorn Yingyai

หัวหน้าแผนกบริการและประชาสัมพันธ์
ชั้น 2 บริการยืม-คืน
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5142

กัลยา ศุภพันธุ์มณี Ms. Kallaya Suppapanmanee

กัลยา ศุภพันธุ์มณี

Ms. Kallaya Suppapanmanee

บรรณารักษ์งานบริการยืม-คืน/บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
ชั้น 2 3D Zone
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5142

พรพิศ องค์ศรัทธา Ms. Pornpit Ongsattha

พรพิศ องค์ศรัทธา

Ms. Pornpit Ongsattha

บรรณารักษ์งานบริการ Study Rooms
ห้องบริการ Study Room
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 24

อรุณี ชื้นประไพ

Mrs. Arunee Chuenprapai

บรรณารักษ์งานบริการ Check in-Check out
ชั้น 2 Check in-Check out
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 24

ประภาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

Ms. Praphaphorn Palakawong

บรรณารักษ์งานเลขานุการ
ชั้น 3 /ชั้นลอย
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5145

บุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ