06 August 2020

บุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

ข้อมูลบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

ปัจจุบันสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งหมด 16 คน (ไม่รวมบุคลากรของห้องสมุดมารวย@สยาม) โดยมีบุคลากรสายวิชาชีพบรรณารักษ์จำนวน 10 คนและสายวิชาชีพอื่นๆ จำนวน 6 คน (มีบุคลากร 1 คนที่เกษียณแต่มาปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์ และบุคลากรอัตราพิเศษ(พิการ) 1 คน)


ผู้อำนวยการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 3/ชั้นลอย

  0-2457-0068 ต่อ 5145


คมเดช  บุญประเสริฐ (นาย)

Mr.Komdech Boonprasert

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 3 ห้องดิจิตอล
  komdech.boo@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 26

 


แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน 1.นางพรรณี  จิวพุทธิธรรม   2.นางสุดา   ทองชิว   3.นายสุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน์   4.นางอารี แก้วพิพัฒน์   5. นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน (บุคลากรอัตราพิเศษด้านผู้พิการ)

พรรณี  จิวพุทธิธรรม (นาง)

Mrs.Phunnee Jewbuddhidham

หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 3 ห้องวารสารและเอกสาร
   punnee.jew@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22


สุดา   ทองชิว (นาง)

Mrs.Suda Thongchiw 

บรรณารักษ์งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 3/ชั้นลอย
   suda.tho@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5145


สุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน์ (นาย)

Mr.Suttipot Limudompat 

บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 2 3D Zone

   suttipot.lim@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5145


อารี    แก้วพิพัฒน์ (นาง)

Mrs.Aree Kaewpipat 

เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อและงานเทคนิคและรักษาสภาพหนังสือ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 3 ชั้นลอย
   aree.kae@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5145


แคทรียา   ศิริวัฒนะนาวิน (นางสาว)

Ms.Khaetthariya Siriwatthananawin

เจ้าหน้าที่พิเศษงานดรรชนีวารสาร

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 3 ห้องวารสารและเอกสาร
   khaetthariya.sir@siam.edu   0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22


ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 คน 1.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  2.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป 3.นางสาววรรณวิสา  เกิดมงคลโชค

วสันต์  อุทัยเลี้ยง (นาย)

Mr.Wasan Uthaileang

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 3 ห้องดิจิตอล
   wasan.uth@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 23, 26


ณัชชา   เดชาเต็งประทีป (นาง)

Mrs.Natcha Deachatengprateep

บรรณารักษ์งานหนังสืออ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ และงานพัฒนาเว็บไซต์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 2 ห้องอ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ
  natcha.dea@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5243


วรรณวิสา  เกิดมงคลโชค (นางสาว)

Ms.Wanvisa Kerdmongkolchok 

เจ้าหน้าที่งานวารสารและพัฒนาเว็บไซต์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 3 ห้องวารสารและเอกสาร
  wanvisa@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22

 


แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ 5 คน 1.นางสาว อรชร  ยิ่งใหญ่  2.นางสาวกัลยา  ศุภพันธุ์มณี 3.นางสาววีระนันท์  พิชิตสถิตพงษ์   4.นางสาวพรพิศ  องค์ศรัทธา 5.นางอรุณี   ชื้นประไพ (มาปฏิบัติงาน3วัน/สัปดาห์)

อรชร    ยิ่งใหญ่ (นางสาว)

Ms.Orachorn Yingyai 

หัวหน้าแผนกบริการและประชาสัมพันธ์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 2 บริการยืม-คืน

  orachorn.yin@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5142


กัลยา   ศุภพันธุ์มณี (นางสาว)

Ms.Kallaya Suppapanmanee

บรรณารักษ์งานบริการยืม-คืน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12)

ชั้น 2 บริการยืม-คืน
  kallaya.nak@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5142


วีระนันท์   พิชิตสถิตพงษ์ (นางสาว)

Ms.Weranun Pichitsatitpong 

บรรณารักษ์งานบริการตอบคำถาม/ช่วยการค้นคว้าและการอ้างอิง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 2 ห้องอ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ

  weranun.pic@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5243


พรพิศ   องค์ศรัทธา (นางสาว)

Ms.Pornpit Ongsattha

บรรณารักษ์งานบริการ Study Rooms

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 3 ห้องบริการ Study Room
  pornpit.ong@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 24

 


อรุณี  ชื้นประไพ (นาง)

Mrs.Arunee Chuenprapai

บรรณารักษ์งานบริการ Check in-Check out

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 3 ห้องบริการ Study Room
   arunee.chu@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 24


เลขานุการ นางสาว ประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (นางสาว)

Ms.Praphaphorn Palakawong

บรรณารักษ์งานเลขานุการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 3 / ชั้นลอย
  praphaphorn.pal@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5145บุคลากร เครือข่าย ห้องสมุดมารวย@ม.สยาม

กัลยาณี  วีระยุทธวิไล (นางสาว)

Ms.Kanlayanee Veerayuthvilai

บรรณารักษ์ ห้องสมุดมารวย@ม.สยาม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 6
  kanlayanee.vee@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5334


มโนณัฐ  รัตนจันทร์ (นาย)

Mr.Manonat Rattanajan 

บรรณารักษ์ ห้องสมุดมารวย@ม.สยาม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 6
   manonat@siam.edu    0-2457-0068 ต่อ 5334


การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561


บุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

About The Author

Related posts