Pornpit Ongsattha

การพยาบาลเด็ก เล่ม 2

ชื่อเรื่อง  : การพยาบาลเด็ก เล่ม 2  ชื่อผู้แต่ง : พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ Call Number : 618.9200231 ก492 2565 ล2  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 13 พ.ค.2566  หนังสือ “การพยาบาลเด็ก เล่ม 2” หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ที่ผู้เขียนได้มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่เพื่อให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินอาหาร การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินปัสสาวะ ผู้ป่วยเด็กระบบประสาท ผู้ป่วยเด็กระบบเลือด ผู้ป่วยเด็กระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ผู้ป่วยเด็กระบบต่อมไร้ท่อและพันธุกรรม และการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบผิวหนัง ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติการพยาบาลและผู้ที่สนในการดูแลการพยาบาลเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มาศึกษาเพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มมนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 4 การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 / พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ […]

การพยาบาลเด็ก เล่ม 2  Read More »

การสื่อสารทางการเมือง :มิติตะวันตก

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารทางการเมือง :มิติตะวันตก  ชื่อผู้แต่ง : นันทพร วงษ์เชษฐาน    Call Number : 320.014 น419ก 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 12 พ.ค.2566  หนังสือ “การสื่อสารทางการเมือง :มิติตะวันตก” หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร โดยยึดหลักแนวทางจากตำราการสื่อสารทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตกเป็นหลักโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาอันเป็นแหล่งกำเนิด เติบโตและเจริญรุ่งเรืองในด้านการสื่อสารทางการเมืองสมัยใหม่ และในตำรา จะมีเนื้อหาด้วยกัน 7  บท ได้แก่ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องการสื่อสารและการเมือง บทที่ 2 การสื่อสารทางการเมือ บทที่ 3 สื่อมวลชนกับการเมือง บทที่ 4 การชวนเชื่อ บทที่ 5 สาธารณมติ โพล การประชามติและการประชาพิจารณ์ บทที่ 6 การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ทางการเมือง และบทที่ 7 การรณรงค์

การสื่อสารทางการเมือง :มิติตะวันตก  Read More »

วิธีวิทยาการวิจัย 

ชื่อเรื่อง : วิธีวิทยาการวิจัย  ชื่อผู้แต่ง : ทิพย์สิริ กาญจนวาสี     Call Number : 001.42 ท471ธ 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 11 พ.ค.2566  หนังสือ “วิธีวิทยาการวิจัย” หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอขั้นตอนมาตรฐานของกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบที่สัมพันธ์กัน 10 ขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่หลักการสำคัญ อันเป็นแนวคิดหลักการของการวิจัย เพื่อนำไปสู่แนวทางและวิธีการปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมตามหลักการ รวมถึงวิธีประเมินคุณภาพงานวิจัย ทั้งการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย การประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียมของงานวิจัย ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจที่จะพัฒนางานวิจัยให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิจัย มาศึกษาหาความรู้ได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 วิธีวิทยาการวิจัย/ ทิพย์สิริ กาญจนวาสี, ศิริชัย กาญจนวาสี   วิธีวิทยาการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย Read More »

ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย

ชื่อเรื่อง : ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย  ชื่อผู้แต่ง : จิราภรณ์ ศรีอ่อน, บรรณธิการ  Call Number : 618.970231 ภ476 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  10 พ.ค.2566  หนังสือ “ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับกการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย โดยได้รวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยในการดูแลผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉิน และได้มีการจัดแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 การประเมินและมาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉิน ส่วนที่ 2 ภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ภาวะฉุกเฉินของทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ อาการเจ็บหน้าอก ฯลฯ ส่วนที่ 3 การบาดเจ็บในผู้สูงอายุประกอบด้วยการดูแลผู้สูงอายุที่บาดเจ็บและถูกทารุณกรรมในผู้สูงอายุ ส่วนที่ 4 การระงับความรู้สึกระหว่างการทำหัตถการ การใช้ยาในผู้สูงอายุ จนไปถึงการดูแลแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งหนังเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขและบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีชีวิตที่ดีต่อไปได้ มาศึกษาหาความรู้ได้ จากหนังสือเล่มนี้   Link to Library

ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย  Read More »

เทคนิคการจัดการความปลอดภัย

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการจัดการความปลอดภัย  ชื่อผู้แต่ง : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล   Call Number : 363.1 อ225ท 2560  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 9 พ.ค.2566  หนังสือ “เทคนิคการจัดการความปลอดภัย” หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาจากตำราภายในและต่างประเทศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีเทคนิคการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ไฟฟ้า ภาวะแวดล้อม สารเคมี และสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงการประเมินอันตรายจากการสำรวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้นได้ การดำเนินการควบคุมป้องกันและปรับปรุงด้วยหลักการยศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม ความปลอดภัยและเทคนิคไวส์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทางด้านเทคนิคการจัดการความปลอดภัย มาค้นหาเทคนิคดี ๆ กันได้ จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 เทคนิคการจัดการความปลอดภัย / อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล  

เทคนิคการจัดการความปลอดภัย Read More »

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  ชื่อผู้แต่ง : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์    Call Number : 004.6 อ978ค 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 6 พ.ค.2566  หนังสือ “เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายทั่วไป โดยผู้เขียนมีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่ายเป็นอย่างดี และได้รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจำลองเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายและเทคโนโลยีเครือข่าย การส่งผ่านข้อมูลดิจิทัลและอินเทอร์เฟซ ฯลฯ ยังมีอีกมากมายที่จะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และเข้าใจของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายทั่วไป มาติดตามเรียนรู้กรอบการทำงานในเชิงทฤษฎี จนกระทั่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อบริหารจัดการระบบเครือข่ายขององค์กรให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นหาคำตอบ ? ได้ จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์   เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร Read More »

การวิจัยธุรกิจ 

ชื่อเรื่อง : การวิจัยธุรกิจ  ชื่อผู้แต่ง : สุภาวดี ขุนทองจันทร์     Call Number : 001.422 ส839ก 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 3 พ.ค.2566  หนังสือ “การวิจัยธุรกิจ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านการวิจัยธุรกิจ โดยมีเนื้อหา 11 บท ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ บทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นในการวิจัยธุรกิจ บทที่ 2 การกำหนดปัญหาการวิจัย บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและการกำหนดกรอบแนวคิดในการทำวิจัย บทที่ 4 ตัวแปรและสมมติฐาน บทที่ 5 การออกแบบการวิจัย บทที่ 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บทที่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูล บทที่ 8 เครื่องมือและตัวอย่างเครื่องมือวิจัยธุรกิจ บทที่ 9 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย บทที่ 10

การวิจัยธุรกิจ Read More »

มือใหม่ Python เก่งได้ใน 30 วัน

ชื่อเรื่อง : มือใหม่ Python เก่งได้ใน 30 วัน  ชื่อผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์    Call Number : 005.133 จ575ม 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 2 พ.ค.2566 หนังสือ “มือใหม่ Python เก่งได้ใน 30 วัน” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรม Python  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งในยุคปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน Python  เช่น การประกาศตัวแปร การเลือกชนิดข้อมูลที่เหมาะสม วิธีคำนวณ การวนลูป การตัดสินใจ วิธีสร้างและใช้ฟังก์ชัน และอื่น ๆ รวมไปถึงวิธีการใช้งานโมดูยอดนิยม เช่น turtle, tkinter เช่น การแสดงข้อความ การกำหนดปุ่ม การวาดรูป และมีตัวอย่างการสร้างเกม ที่จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างแอปพลิเคชันหรือเกมแบบต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน

มือใหม่ Python เก่งได้ใน 30 วัน  Read More »

กายวิภาคนักวิ่ง 

ชื่อเรื่อง : กายวิภาคนักวิ่ง  ชื่อผู้แต่ง : ปูเลโอ, โจ  Call Number : 613.7172 ป683ก 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 29 เม.ย.2566  หนังสือ “กายวิภาคนักวิ่ง” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทักษะทางด้านการวิ่ง โดยได้เจาะลึกถึงการพัฒนาความแข็งแกร่ง ความเร็ว และความทนทาน เพื่อการวิ่งอย่างเต็มสมรรถภาพ ที่ผู้เขียน โจปูเลโอ โคช้สอนด้านการวิ่งและมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นี้ กับนายแแพทย์แพทริค มิลรอย นักวิ่งและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาค ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม กายวิภาคนักวิ่ง ที่ประกอบด้วยท่าบริหารมากที่สุด 48 รูปแบบ พร้อมคำอธิบายเนื้อหาทุกขั้นตอน มีภาพประกอบสี ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นและนำไปปฏิบัติตามได้อย่างแน่นอน มาเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ของนักวิ่งให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร มาค้นหาคำตอบได้ จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 กายวิภาคนักวิ่ง / โจ

กายวิภาคนักวิ่ง  Read More »

English for tourist guides

ชื่อเรื่อง : English for tourist guides  ชื่อผู้แต่ง : Lertporn Parasakul ่   Call Number : 428.24 L621E 2021  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 28 เม.ย.2566  หนังสือ “English for tourist guides” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมคำศัพท์ ไวยกรณ์ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด รวมถึงการใช้ภาษาการท่องเที่ยวที่แท้จริงและทันสมัย มีการอธิบายรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยจนไปถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย พร้อมภาพประกอบโบราณสถานต่าง ๆ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับมัคคุเทศก์และผู้ที่สนใจที่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เก่ง เหมือนเจ้าของภาษา มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้ Link to Library Row Hit Heading 1 2 English for tourist guides / Lertporn

English for tourist guides  Read More »

การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล

ชื่อเรื่อง : การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล  ชื่อผู้แต่ง : –  Call Number :  613.0438 ก528 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 27 เม.ย.2566  หนังสือ “การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้และข้อปฏิบัติที่สำคัญต่อการดูแลผู้สูงวัยไว้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม ในการดูแลผู้สูงวัยจำเป็นจะต้องมีผู้ช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ เพื่อช่วยดูแลป้องกันปัญหาสุภาพ และผู้ที่ทำหน้าที่นี้ คือ “ผู้ดูแลผู้สูงวัย” ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่จ้างมา ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รับการกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้นิพนธ์แต่ละท่าน ที่ได้เรียบเรียงเนื้อหาอันเป็นประโยชน์อย่างมากและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงต่อการดูแลผู้สูงวัย มาศึกษาและวิธีการดูแลผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล / พรทิพย์ ควรคิด…[และคนอื่นๆ], บรรณธิการ   การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล 

การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล  Read More »

คดีฟ้องออนไลน์ ซื้อขายออนไลน์

ชื่อเรื่อง : คดีฟ้องออนไลน์ ซื้อขายออนไลน์  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่   Call Number : 346.07 ส284ค 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 26 เม.ย.2566  หนังสือ “คดีฟ้องออนไลน์ ซื้อขายออนไลน์” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ศาลยุติธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างมากจึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความและประชาชนที่มีความประสงค์จะยื่นและส่งคำฟ้อง คำคู่ความ และเอกสาร ตลอดจนสืบค้นติดตามข้อมูลคดีได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางมาศาล โดยผู้เขียนได้รวบรวมคู่มือที่กำหนดขั้นตอนการยื่นคำฟ้อง การยื่น และส่งคำคู่ความ และเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing Version 3) และการลงทะเบียน และยื่นคำคู่ความผ่านระบบ CIOS ที่ศาลได้พัฒนาขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้นับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคู่ความและผู้ที่สนใจ มาติดตามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 คดีฟ้องออนไลน์ ซื้อขายออนไลน์/ สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

คดีฟ้องออนไลน์ ซื้อขายออนไลน์ Read More »