การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 22 ดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ใน 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คะแนนอยู่ที่ 4.77 คะแนน (คะแนนจากผลการประเมินตนเองของสำนักฯ อยู่ที่ 4.69 คะแนน)     

สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2565 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน คะแนน
   องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ (5.00%1) 5.00 (5.00%1)=5.00
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 5.00 5.00
   องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 28.00%6) 4.67 (28.00%6)=4.67
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 6 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.5 การให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 6 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.6 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 ข้อ 3.00 3.00
    องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ (28.00%6) 4.67 (29.00%6)=4.50
ตัวบ่งชี้ 3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน 6 ข้อ 4.00 4.00
ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 6 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ข้อ 4.00 5.00
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3

( จำนวน 13 ตัวบ่งชี้)

(ผลรวมทุกตัวบ่งชี้) 61.00 4.69 (62.00%6)=4.77
(จำนวนตัวบ่งชี้) 13


การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2565