ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล ดังนี้

หนังสือ/ตำราทางพยาบาลศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 3,173 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 2,750 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC  / รายชื่อหนังสือ แยกตามสาขาวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์

Row Hit Heading
30 เม.ย. 2566 3173 oคณะพยาบาลศาสตร์
30 Apr 2023 2750 oFaculty of Nursing
31 พ.ค. 2565 3094 oคณะพยาบาลศาสตร์
31 May 2022 2710 oFaculty of Nursing

ฐานข้อมูลหนังสือ/ตำราอิเล็กทรอนิกส์  (eBook)

 • ฐานข้อมูล eBook  Collection (EBSCOhost) มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกว่า 217,307 ชื่อเรื่อง เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › EBSCO HOST
 • ฐานข้อมูล SE-ED E-library มี eBooks ภาษาไทย จำนวน 138 ชื่อเรื่อง เข้าถึงได้ที่ https://e-library.siam.edu/ebooks-se-ed-e-library/

วารสารฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีการบอกรับอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีวารสารภาษาไทย จำนวน 7 ชื่อเรื่อง และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 7 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย สาขาวิชา การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ 2 ชื่อเรื่อง การพยาบาลชุมชน 1 ชื่อเรือง สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 2 ชื่อเรื่อง อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์ 3 ชื่อเรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ชื่อเรื่อง การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 ชื่อเรื่อง จรรยาบรรณและกฎหมายทางการพยาบาล 1 ชื่อเรื่อง บริหารการพยาบาล 1 ชื่อเรื่อง สูติศาสตร์และนารีเวชศาสตร์ 1 ชื่อเรื่อง รวมทั้งหมด 14 ชื่อเรื่อง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://e-library.siam.edu และเลือกที่ OPAC หรือคลิกที่ http://110.164.153.240/elib/ หรือ ตามรายการ ดังนี้

Title / Cover&Content  Status Subscription สาขาวิชา

1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, วารสาร (The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health)

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy(2547-2564) & Online 
สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
2.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, วารสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy (2545-2565) & Online การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ
3.จุฬางกรณ์เวชสาร เปลี่ยนชื่อเป็น Chulalongkorn Medical Journal /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2551-ปัจจุบัน 

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy (2551-Current) & Online อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์
4.พยาบาลศาสตร์,วารสาร มหาวิทยาลัยมหิดล Journal of Nursing Science (Mahidol University)

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy (2547-2564) & Online การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ
5.วงการแพทย์ The Medical News

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy (2552-Current) & Online อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์
6.โลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy (2545-Current) & Online อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์
7.สภาการพยาบาล, วารสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy (2544-Current) & Online จรรยาบรรณและกฎหมายทางการพยาบาล
1. Britis journal of community nursing Hard copy (2022-Current) การพยาบาลอนามัยชุมชน

Cover & Contents

 
Children & Young People Now

 • No.12 Dec 2024
 • No.11 Nov 2024
 • No.10 Oct 2024
 • No.9 Sep 2024
 • No.8 Aug 2024
 • No.7 Jul 2024
 • No.6 Jun 2024
 • No.5 May 2024
 • No.4 Apr 2024
 • No.3 Mar 2024
 • No.2 Feb 2024
 • No.1 Jan 2024
Hard copy (2024-Current)  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 Clinical nursing research Hard copy (2017-2021) อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์

Cover & Contents

2.Community Health Equity Research & Policy (CHERP)

Cover & Contents

Hard copy (2022-Current)  การพยาบาลอนามัยชุมชน
3.Geriatric nursing Hard copy (2003-Current) การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Cover & Contents

4.Journal of community health nursing 

Cover & Contents

Hard copy (2017-2021)  การพยาบาลอนามัยชุมชน
5. JOGNN : Journal of obstetric, gynecologic, & neonatal nursing Hard copy (2004-Current) สูติศาสตร์และนารีเวชศาสตร์

Cover & Contents 
6.Journal of psychosocial nursing and mental health services Hard copy (2003-Current) สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

 Cover & Contents 
7.MCN : The american journal of maternal/Chiald nursing Hard copy (2004-Current) กุารพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

Cover & Contents


 • Vol.42 No.6 Nov-Dec 2017
 • Vol.42 No.5 Sep-Oct 2017
 • Vol.42 No.4 Jul-Aug 2017
 • Vol.42 No.3 May-Jun 2017
 • Vol.42 No.2 Mar-Apr 2017
 • Vol.42 No.1 Jan-Feb 2017

8.MEDSURG Nursing: The Journal of Adult Health

Cover & Contents

Hard copy (2020,2022-Current) การพยาบาลผู้ใหญ่
9.Pacific rim international journal of nursing research

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2010-Current) บริหารการพยาบาล

วารสารภาษาอังกฤษ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (Online) มีให้บริการ ในฐานข้อมูล EBSCO Publication มีวารสารด้าน Nursing จำนวน 470 ชื่อเรื่อง สามารถสืบค้นวารสารได้ที่ https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › E-JOURNAL (A to Z) และเลือกที่ EBSCO Host หรืออ่านวารสารออนไลน์ ทางด้านพยาบาลศาสตร์ ได้ที่ https://publications.ebsco.com/

นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ยังมีวารสารและฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้ ได้แก่

-วารสารด้านพยาบาลศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) เป็น วารสารไทย จำนวน  111 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-พยาบาล 

-วารสารต่างประเทศทางเภสัชกรรม ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูล EBSCO Publication- Pharmacy & Pharmacology จำนวน 451 ชื่อ สามารถสืบค้นวารสารได้ที่ สามารถสืบค้นวารสารได้ที่ https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host (ด้วย User Name: siam Password: library@2566)

-วารสารต่างประเทศทางด้านการแพทย์และที่เกี่ยวข้อง ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูล EBSCO Publication- Health & Medicine 6365 ชื่อเรื่อง  Physical Therapy & Occupational Therapy 59 ชื่อเรื่อง  Psychology 1010 ชื่อเรื่อง  และ Public Health 415 ชื่อเรื่อง สามารถสืบค้นวารสารได้ที่ https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host(ด้วย User Name: siam Password: library@2566)

ฐานข้อมูล UpToDate ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวมทั้งด้านการแพทย์ เภสัช พยาบาล และสาธารณสุข มีข้อมูลมากกว่า 11000 topics เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › UpToDate 

ฐานข้อมูล EBSCO HOST: Academic Search Complete ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม มีข้อมูลมากกว่า 41,622,504 รายการ เข้าถึงได้ที่: สามารถสืบค้นวารสารได้ที่ https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ Research Databases (ด้วย User Name: siam Password: library@2566)

ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service มีข้อมูลมากกว่า 2,514,415 รายการ เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ EBSCO Discovery Service 

-ฐานข้อมูล ThaiLIS  ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ในประเทศ เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ  มากกว่า 614889 รายการ เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiLIS 

-ฐานข้อมูลเครือข่าย TU-ThaiPUL ที่ใช้ระบบEDS ค้นและยืมได้จากห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ร่วม 8 สถาบัน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และมหาวิทยาลัยสยาม มีทรัพยากรสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา/ครบทุกหลักสูตร และมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการ อาทิเช่น มีจำนวนหนังสือที่สามารถยืมระหว่างสถาบัน จำนวน 2,416,344 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2566) และมีฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สามารถขอใช้ร่วมกันในเครือข่าย TU-THAIPUL มากกว่า 150 ฐาน เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › 10 University 

-ฐานข้อมูล Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiJO 

-ฐานข้อมูล ThaiEdResearch ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiEdResearch 

-ฐานข้อมูล Research Databases รวบรวมงานวิจัย รายงาน โครงงาน สาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสยาม เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › Research-DB 


รายชื่อวารสาร ด้านพยาบาลศาสตร์