ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล ดังนี้

หนังสือ/ตำราทางพยาบาลศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 3,094 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 2,710 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC  / รายชื่อหนังสือ แยกตามสาขาวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์

Row Hit Heading
1 3094 oคณะพยาบาลศาสตร์
2 2710 oFaculty of Nursing

วารสารฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีการบอกรับอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีวารสารภาษาไทย จำนวน 30 ชื่อเรื่อง และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 8 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย สาขาวิชา การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ 12 ชื่อเรื่อง การพยาบาลชุมชน 9 ชื่อเรือง สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 3 ชื่อเรื่อง อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์ 9 ชื่อเรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ชื่อเรื่อง กุมารเวชศาสตร์ 1 ชื่อเรื่อง จรรยาบรรณและกฎหมายทางการพยาบาล 1 ชื่อเรื่อง บริหารการพยาบาล 1 ชื่อเรื่อง สูติศาสตร์และนารีเวชศาสตร์ 1 ชื่อเรื่อง รวมทั้งหมด 38 ชื่อเรื่อง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://e-library.siam.edu และเลือกที่ OPAC หรือคลิกที่ http://110.164.153.240/elib/ หรือ ตามรายการ ดังนี้

Title / Cover&Content  Status Subscription สาขาวิชา

1.การพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, วารสาร (Nursing Public Health and Education Journal)

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2559-Current) การพยาบาลชุมชน
2.การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, วารสาร (The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health)

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2547-Current) สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
3.การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, วารสาร (Journal of Nursing and Health Care)

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2552-Current) การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ
4.การพยาบาลและการศึกษา, วารสาร (Journal of Nursing and Education)

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2551-Current) การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ
5.การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, วารสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2556-Current) การพยาบาลชุมชน
6.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, วารสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2555-Current) การพยาบาลชุมชน
7.การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, วารสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2544-Current) การพยาบาลชุมชน
8.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, วารสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2545-Current) การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ
9.จุฬางกรณ์เวชสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2545-Current) อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์
10.จุฬาอายุรศาสตร์

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2545-Current) อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์
11.ธรรมศาสตร์เวชสาร (Thammasat Medical Journal)

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2561-Current) อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์
12.พยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing)

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2547-Current) การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ
13.พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, วารสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2546-Current) การพยาบาลชุมชน
14.พยาบาลทหารบก, วารสาร (The Journal of the Royal Thai Army Nurses)

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2547-Current) การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ
15.พยาบาลศาสตร์, วารสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2545-Current) การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ
16.พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, วารสาร (Journal of Nursing,Siam University)

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2543-Current) การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ
17.พยาบาลศาสตร์,วารสาร มหาวิทยาลัยมหิดล Journal of Nursing Science (Mahidol University)

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2547-Current) การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ
18.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2552-Current) การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ
19.พยาบาลสภากาชาดไทย, วารสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2551-Current) การพยาบาลชุมชน
20.พยาบาลสาร (Nursing Journal) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2544-Current) การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ
21.พฤติกรรมศาสตร์, วารสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2553-Current) การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ
22.เภสัชศาสตร์สยาม, วารสาร Hard copy

(2559-Current)

อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์
23.รามาธิบดีพยาบาลสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2544-Current) การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ
24.วงการแพทย์ The Medical News

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2552-Current) อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์
25.โลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online

(2545-Current)

อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์
26.สงขลานครินทร์เวชสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2552-Current) อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์
27.สภาการพยาบาล, วารสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2544-Current) จรรยาบรรณและกฎหมายทางการพยาบาล
28.สาธารณสุขและการพัฒนา, วารสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2549-Current) การพยาบาลชุมชน
29.สาธารณสุขศาสตร์, วารสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2552-Current) การพยาบาลชุมชน
30.สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, วารสาร

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2545-Current) สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
1.Asian biomedicine (Research reviews and news)

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2011-Current) อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์
 2.Clinical nursing research Hard copy (2017-2021) อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์

Cover & Contents

3.Community Health Equity Research & Policy (CHERP)

Cover & Contents

Hard copy (2022–Current)  การพยาบาลอนามัยชุมชน
4.Geriatric nursing Hard copy (2003-Current) การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Cover & Contents

5.Journal of community health nursing 

Cover & Contents

Hard copy (2017-2021)  การพยาบาลอนามัยชุมชน
6. JOGNN : Journal of obstetric, gynecologic, & neonatal nursing Hard copy (2004-Current) สูติศาสตร์และนารีเวชศาสตร์

Cover & Contents 
7.Journal of psychosocial nursing and mental health services Hard copy (2003-Current) สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

 Cover & Contents 
8.MCN : The american journal of maternal/Chiald nursing Hard copy (2004-Current) กุมารเวชศาสตร์

Cover & Contents


  • Vol.42 No.6 Nov-Dec 2017
  • Vol.42 No.5 Sep-Oct 2017
  • Vol.42 No.4 Jul-Aug 2017
  • Vol.42 No.3 May-Jun 2017
  • Vol.42 No.2 Mar-Apr 2017
  • Vol.42 No.1 Jan-Feb 2017

9.MEDSURG Nursing: The Journal of Adult Health

Cover & Contents

Hard copy (2020,2022-Current) การพยาบาลผู้ใหญ่
10.Pacific rim international journal of nursing research

Cover & Contents & Full Text(PDF)

Hard copy & Online (2010-Current) บริหารการพยาบาล

วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (Online) มีให้บริการ ในฐานข้อมูล EBSCO/ Publication- Nursing & Allied Health จำนวน 369 ชื่อเรื่อง  สามารถสืบค้นวารสารได้ที่ https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host หรืออ่านวารสารออนไลน์ ทางด้านพยาบาลศาสตร์ ได้ที่ https://e-library.siam.edu/periodical-nursing/

นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ยังมีวารสารและฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้ ได้แก่

-วารสารด้านพยาบาลศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) เป็น วารสารไทย จำนวน  111 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-พยาบาล 

-วารสารต่างประเทศทางเภสัชกรรม ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูล EBSCO/ Publication- Pharmacy & Pharmacology จำนวน 389 ชื่อ สามารถสืบค้นวารสารได้ที่ สามารถสืบค้นวารสารได้ที่ https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host (ด้วย User Name: siam Password: library@2562)

-วารสารต่างประเทศทางด้านการแพทย์และที่เกี่ยวข้อง ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูล EBSCO/ Publication- Health & Medicine 5060 ชื่อเรื่อง  Physical Therapy & Occupational Therapy 39 ชื่อเรื่อง  Psychology 764 ชื่อเรื่อง  และ Public Health 307 ชื่อเรื่อง สามารถสืบค้นวารสารได้ที่ https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host(ด้วย User Name: siam Password: library@2562)

ฐานข้อมูล UpToDate ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวมทั้งด้านการแพทย์ เภสัช พยาบาล และสาธารณสุข มีข้อมูลมากกว่า 11000 topics เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › UpToDate 

ฐานข้อมูล EBSCO HOST/ Academic Search Complete ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม มีข้อมูลมากกว่า 13200 รายการ เข้าถึงได้ที่: สามารถสืบค้นวารสารได้ที่ https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ Research Databases (ด้วย User Name: siam Password: library@2562)

ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text มีข้อมูลมากกว่า 6132000 รายการ เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ EBSCO Discovery Service 

-ฐานข้อมูล ThaiLIS  ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ในประเทศ เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ  มากกว่า 494779 รายการ เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiLIS 

-ฐานข้อมูลเครือข่าย TU-ThaiPUL ที่ใช้ระบบEDS ค้นและยืมได้จากห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ร่วม 8 สถาบัน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และมหาวิทยาลัยสยาม มีทรัพยากรสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา/ครบทุกหลักสูตร และมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการ อาทิเช่น มีจำนวนหนังสือที่สามารถยืมระหว่างสถาบัน จำนวน 5889590 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 2560) และมีฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สามารถขอใช้ร่วมกันในเครือข่าย TU-THAIPUL มากกว่า 150 ฐาน เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › 10 University 

-ฐานข้อมูล Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiJO 

-ฐานข้อมูล ThaiEdResearch ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiEdResearch 

-ฐานข้อมูล Research Databases รวบรวมงานวิจัย รายงาน โครงงาน สาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสยาม เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › Research-DB 


รายชื่อวารสาร ด้านพยาบาลศาสตร์