วารสาร Nursing Periodical Library Siam University

วารสาร Nursing Periodical Library Siam University

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านพยาบาลศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 67 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน 581 รายการ 

วารสารด้านพยาบาลศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 67 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 39 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 28 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC  และสามารถตรวจดูสารบัญและหน้าปกของวารสารที่บอกรับจนถึงปีปัจจุบันได้ที่ https://e-library.siam.edu/nursing-resources/

วารสารด้านพยาบาลศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน 581 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน  111 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-พยาบาล และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 470 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่  >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder

รายชื่อวารสารด้านพยาบาลศาสตร์  ดังนี้

วารสารฉบับพิมพ์ (Hard copy) ภาษาไทย 38  รายการ

 • 1. Health & cuisine /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559 onlineOokbee
 • 2. HealthToday /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2547-2559 onlineOokbee
 • 3. Modernmom /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2547-2558 onlineOokbee
 • 4. PCFM วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2552-2556 ฟรีออนไลน์
 • 5. Secret /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554-ส.ค.2560 onlineOokbee
 • 6. Thai Nursing Time /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2553-2559 
 • 7. การพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, วารสาร (Nursing Public Health and Education Journal) /จัดทำฉบับออนไลน์เท่านั้น ฟรีออนไลน์
 • 8. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, วารสาร (The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2547-2564 ฟรีออนไลน์
 • 9. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, วารสาร (Journal of Nursing and Health Care) จัดทำฉบับออนไลน์เท่านั้น ฟรีออนไลน์
 • 10. การพยาบาลและการศึกษา, วารสาร (Journal of Nursing and Education) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2551-2559 ฟรีออนไลน์
 • 11. การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2556-2559 ฟรีออนไลน์
 • 12. การศึกษาพยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing Education) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2546-2550 เปลี่ยนชื่อเป็นการพยาบาลและการศึกษา, วารสาร ฟรีออนไลน์
 • 13. การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-ปัจจุบัน ฟรีออนไลน์
 • 14. ก้าวทันโรค (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2559 
 • 15. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2565 ฟรีออนไลน์
 • 16.จุฬาลงกรณ์เวชสาร เปลี่ยนชื่อเป็น Chulalongkorn Medical Journal /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2551-ปัจจุบัน ฟรีออนไลน์
 • 17. ชีวจิต (นิตยสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559 onlineOokbee
 • 18. พยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2552 ฟรีออนไลน์
 • 19. พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2546-2561 ฟรีออนไลน์
 • 20. พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, วารสาร (Journal of Nursing,Siam University) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2543-2562 ฟรีออนไลน์
 • 21. พยาบาลศาสตร์,วารสาร (มหาวิทยาลัยมหิดล) Journal of Nursing Science (Mahidol University) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2547-2564 ฟรีออนไลน์
 • 22. พยาบาลสภากาชาดไทย, วารสาร ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2552-2553 ฟรีออนไลน์
 • 23. พยาบาลสาร (Nursing Journal) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2557 ฟรีออนไลน์
 • 24. พฤติกรรมศาสตร์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554 ฟรีออนไลน์
 • 25. มฉก.วิชาการ, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559 ฟรีออนไลน์
 • 26.มหาวิทยาลัยคริสเตียน, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2555 ฟรีออนไลน์
 • 27.  มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2552 
 • 28. แม่และเด็ก /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2561 onlineOokbee
 • 29. รักลูก (นิตยสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2544-2559 onlineOokbee
 • 30. รามาธิบดีพยาบาลสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2544-2559 ฟรีออนไลน์
 • 31. โรงพยาบาลชุมชน /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2544-2556 
 • 32. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (Journal Of Mental Health Of Thailand) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2549 ฟรีออนไลน์
 • 33. วิจัยทางการพยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing Research)เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นPacific rim international journal of nursing research) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2552 ฟรีออนไลน์
 • 34. วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2537-2549 ฟรีออนไลน์
 • 35. สนองโอฐสภากาชาดไทย (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559 
 • 36. สภาการพยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing Council) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2544-ปัจจุบัน ฟรีออนไลน์
 • 37. สาธารณสุขและการพัฒนา, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2546-2562 ฟรีออนไลน์
 • 38. สำนักการแพทย์ทางเลือก, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554-2555 ฟรีออนไลน์
 • 39. อาหาร & สุขภาพ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2558 onlineOokbee

วารสารฉบับพิมพ์ (Hard copy) ภาษาอังกฤษ 27 รายการ Cover & Contents

 • 1. Advances in nursing science (ans) /Hard copy 2545-2558
 • 2. American journal of public health /Hard copy 2545-2558
 • 3. ANJ Australian nursing journal /Hard copy 2545-2559
 • 4. Bulletin of health, science and technology /Hard copy 2547-2558 Free online
 • 5. Clinical nursing research /Hard copy 2560-2022
 • 6. Geriatric nursing /Hard copy 2010-Current
 • 7. ICN International nursing review /Hard copy 2544-2559
 • 8. Journal of community health nursing /Hard copy 2017-2022
 • 9. JOGNN : Journal of obstetric, gynecologic, & neonatal nursing /Hard copy 2007-Current
 • 10. Jona’s healthcare law, ethics, and regulation /Hard copy 2545-2556
 • 11. JONA : the journal of nursing administration /Hard copy 2545-2558
 • 12. Journal of health communication /Hard copy2545-2556
 • 13. Journal of psychosocial nursing and mental health services /Hard copy 2007-Current
 • 14. Marketing health services (MHS) /Hard copy 2549-2558
 • 15. MCN : The american journal of maternal/Chiald nursing /Hard copy 2007-2022
 • 16. MEDSURG Nursing: The Journal of Adult Health/Hard copy 2020-Current
 • 17. Mental health nursing /Hard copy 2545-2551
 • 18. Nurse education today /Hard copy 2545-2559
 • 19. Nurse educator /Hard copy 2545-2558
 • 20. Nursing /Hard copy 2545-2558
 • 21. Nursing clinics of north america /Hard copy 2550-2558
 • 22. Nursing forum /Hard copy 2545-2558
 • 23.Nursing management /Hard copy 2545-2558
 • 24.  Nursing outlook /Hard copy 2545- ก.พ.2559
 • 25.Nursing research /Hard copy 2545-2552
 •  26. Nursing science quarterly /Hard copy 2545-2557
 • 27. Pacific rim international journal of nursing research /Hard copy 2554-Current Free online
 • 28. WJNR Western journal of nursing research /Hard copy 2545-2558 

วารสารฉบับออนไลน์ วารสารไทย วารสาร-พยาบาล 111 รายการ ตรวจสอบรายการวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI คลิกที่ https://tci-thailand.org  

วารสารฉบับออนไลน์ ภาษาอังกฤษ Nursing & Allied Health 470 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่  >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม login ด้วย User Name: siam, Password: library@2566

 

 


วารสาร-Nursing-Periodical-Library-Siam-University