การประชุม: ทบทวนและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม การประชุมทบทวนและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์(โปรแกรม Zoom) จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนที่จะต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA และสำหรับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่ไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน จะต้องจัดส่งรายงานประจำปี เป็นประจำทุกปีการศึกษา อีกทั้งการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA จำเป็นต้องใช้ข้อมูลการดำเนินงานจากหน่วยงานสนับสนุน

เอกสารการประชุม

 1. คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2564
 2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565
การดำเนินการสำหรับ หน่วยงานสนับสนุน ภายหลังการอบรม
 1. หน่วยงานสนับสนุนที่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ของแต่ละหน่วยงาน ตาม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2564
 2. หน่วยงานสนับสนุนที่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะมีการตรวจประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566

 ข้อมูลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ได้แก่ 

 • องค์ประกอบที่ 1 ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ
  ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
 • องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
  ตัวบ่งชี้ 2.5 การให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)
 • องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ
  ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของสำนักฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในการเขียนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน AUN-QA ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด  โดยได้จัดทำ “รายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสนับสนุน SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2565″ และเผยแพร่ให้กับหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ในการเขียนผลการดำเนินงานของหลักสูตร ที่เว็บไซต์สำนักฯ เมนู “การประกันคุณภาพ (QA) ปี 2565