รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2563

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (แนะนำข้อมูลทั่วไปของสำนักฯ)

ส่วนที่ 2: การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ

ผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ในการประกันคุณภาพภายใน  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินตนเอง

ปีการศึกษา 2563

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ 5/1 5.00
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 5.00
องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (25.78/6) 4.30
ตัวบ่งชี้ 2.1  มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.2  มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน (คะแนนเต็ม 5)

3.78
ตัวบ่งชี้ 2.4  ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.5  การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 ข้อ 2.00
ตัวบ่งชี้ 2.6  ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 5 ข้อ 5.00
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 25.00/6 4.17
ตัวบ่งชี้ 3.1  ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน 5 ข้อ 4.00
ตัวบ่งชี้ 3.2  การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.3  ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.4  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 3.00
ตัวบ่งชี้ 3.5  ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 4.00
ตัวบ่งชี้ 3.6  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ข้อ 4.00
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี

(ผลรวมทุกตัวบ่งชี้) /

( จำนวน 13 ตัวบ่งชี้)

55.78/13  

4.29

 


รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR)

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2563


รายการเอกสารอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบ


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563