20 October 2019

เกี่ยวกับสำนักทรัพยากร

เกี่ยวกับสำนักทรัพยากร

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2562  เวลา 09.30 –14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเ...
Read more

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2561 เป็นการ...
Read more

อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ (ภาพบรรยากาศ )

อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ (ภาพบรรยากาศ )
อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ เพราะงานศิลปะคือ การฝึกสมองซึกขวา ในการพัฒนาจิตใน อารมณ์ จินตนาการด้านศิลปะ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ และคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีควา...
Read more

อบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ

อบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ
ขอเชิญร่วมเข้าอบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ เพื่อสร้างสุขภาวะพัฒนาความเข้มแข็งของจินตนาการ ผ่านงานศิลปะ และต่อยอดมาใช้กับงานหรือในชีวิตประจำวัน โด...
Read more

การประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

การประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
การประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ –สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 องค์ประกอบที่ 2 การดำเน...
Read more

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2561 ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ...
Read more

การประกันคุณภาพการศึกษา-ระบบการพัฒนาบุคลากร

การประกันคุณภาพการศึกษา-ระบบการพัฒนาบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา-ระบบการพัฒนาบุคลากร –สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้คุณภาพ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร...
Read more

การประกันคุณภาพการศึกษา-การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้

การประกันคุณภาพการศึกษา-การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษา-การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ –สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้คุณภาพ...
Read more

การประกันคุณภาพการศึกษา-ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

การประกันคุณภาพการศึกษา-ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
การประกันคุณภาพการศึกษา-ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ –สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตัวบ่งช...
Read more

การประกันคุณภาพการศึกษา-ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

การประกันคุณภาพการศึกษา-ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพการศึกษา-ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน -สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้คุณภาพ 3.6 ระบบแล...
Read more