เกี่ยวกับสำนักทรัพยากร

เกี่ยวกับสำนักทรัพยากร

แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ****ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม*** Loading…

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564     ***ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบประเมิน*** …

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 Read More »

คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2562

กิจกรรม การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การบริหารงานองค์กรยุคใหม่แบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 …

การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การบริหารงานองค์กรยุคใหม่แบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 Read More »

โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS และ  UniNET ได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) ให้กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ …

ความร่วมมือกับเครือข่าย ThaiLIS ในการใช้ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมในระบบ UCTAL Read More »

บริการทางออนไลน์สำหรับสมาชิก เราพร้อมเสมอในการบริการออนไลน์ให้กับสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยออนไลน์ สามารถเลือกรับบริการต่างๆ ได้ตามลิงค์ ดังนี้ …

บริการของห้องสมุดทางออนไลน์ Read More »