Medical Day 2018 “วารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออย่างไรให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้”

บุคลากรสำนักหอสมุด และทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการประชุม Medical Day 2018 โดย งานหอสมุดคิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม ประจำปี Medical Day 2018 เรื่อง “วารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออย่างไรให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้” โดยเป็นการประชุมของบรรณารักษ์ กลุ่มโรงเรียนแพทย์ และบรรณารักษ์ โรงพยาบาลต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2561 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมอุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 3 อาคาร หอสมุดคิริราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้าน การจัดหา จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพื่อประสานความร่วมมือ ในเรื่อง การให้บริการ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมกัน

การบอกรับวารสารและฐานข้อมูลภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การประกาศใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังตับใช้เมื่อ สิงหาคม 2560  ดังนั้นการดำเนินงานเรื่องการจัดหาและจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดจึงมีความเกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติฯ นี้ รวมถึงกฎกระทรวงและระเบียบอื่่นๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกัน โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา ห้องสมุดหลายแห่งประสบข้อขัดข้องในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อหนังสือ การบอกรับ การต่ออายุวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความไม่เข้าใจและไม่ชัดเจนในขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ และการใช้เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่  ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศปีงบประมาณ 2562 เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งเพื่อให้การบอกรับวารสารและฐานข้อมูลมีความต่อเนื่อง ให้บริการได้อย่างถูกต้องและทันกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งที่เป็นนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละสถาบัน แต่ละโรงพยาบาล ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย การรักษา และการผลิตผลงานวิชาการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมวลมนุษยชาติ

กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ  ได้วาง แนวทางปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และได้แนะนำ ขั้นตอน การดำเนินการจัดซื้อ(บอกรับ)วารสาร/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ ได้ดำเนินการจัดหา จัดซื้อ ทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะเรื่องบอกรับวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ต่อไป

แนะนำหอสมุดศิริราชยุคใหม่

หอสมุดศิริราช ได้เปิดให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ แก่คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วเป็นระยะเวลามานานกว่า 15 ปี โดยปัจจุบันได้มีการจัดพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ภายในหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพิ่มเติมในส่วนของการแแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ พร้อมนำเสนอในระบบให้บริการแบบออนไลน์ ได้แก่

  • จัดให้มีระบบหัวเรื่องคัดสรร (Pathfinder หรือ Subject Guide) พร้อมทั้งจัดเตรียม ตัวอย่างข้อมูล ภายใต้หัวข้อ “Elderly Health Care”
  • ระบบนำเสนอสมุดบันทึกส่วนพระองค์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ออนไลน์ โดยนำเสนอ สมุดบันทึกส่วนพระองค์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (H.R.H. Prince of Songkhla Personal Collection) จำนวน 17 เล่ม ให้เป็นรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (e-Books)
  • ภาพประวัติศาสตร์ศิริราชออนไลน์ (Siriraj Photograph Archives) โดยดัดแปลงภาพประวัติศาสตร์ศิริราช จำนวน 2,500 ภาพ มีระบบนำเสนอเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ศิริราช (Siriraj Oral History Collection) พร้อมทั้งจัดเตรียมตัวอย่างข้อมูล จำนวน 2 เรื่อง
  • มีระบบนำเสนอสมุดรวมภาพเวชชนิสสิต และเวชบัณฑิตออนไลน์ (Alumni Photo Album: Vecha Nissit & Vecha Bandhit) โดยดัดแปลงสมุดรวมภาพเวชชนิสสิต และเวชบัณฑิต
  • สิ่งพิมพ์ของศิริราชออนไลน์ (Siriraj Online Publication) โดยดัดแปลงสิ่งพิมพ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ระบบนำเสนอผลงานคณาจารย์ (Siriraj’s Authors) ออนไลน์ ในรูปแบบหนังสือ และรูปแบบบทความ ผลงานคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ระบบการนำเสนอการบรรยายของคณาจารย์ โดยดัดแปลงข้อมูลการบรรยายของคณาจารย์ สำหรับติดตั้งในเครื่องแม่ข่าย Video on Demand

เว็บไซต์หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แฟนเพจSirirajmedicallibrary

 

Medical Day 2018 “วารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออย่างไรให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้”