Phunnee Jewbuddhidham

บริการทางออนไลน์สำหรับสมาชิก เราพร้อมเสมอในการบริการออนไลน์ให้กับสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยออนไลน์ สามารถเลือกรับบริการต่างๆ ได้ตามลิงค์ ดังนี้ …

บริการของห้องสมุดทางออนไลน์ Read More »

ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ชั้นนำที่ให้ข้อมูลในการแนะนำและช่วยตัดสินใจแก่แพทย์ที่ประจำจุดรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ให้เนื้อหาพร้อมทั้งเอกสารอ้างอิง, รูปภาพและวิดีโอประกอบเพื่อความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงข้อมูลสำหรับผู้ป่วย และฐานข้อมูลยา หากเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยัง …

วิธีการใช้งานฐานข้อมูล UpToDate Read More »

*ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถามฯ* Loading…

บริการ Book Delivery   บริการนี้ใช้เพื่อการขอยืมตัวเล่มหนังสือที่มีในห้องสมุด โปรดตรวจสอบรายการหนังสือ จากฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดฯ ก่อนการขอใช้บริการ …

บริการ Book Delivery Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ผู้อำนวยการ (อาจารย์สุธน สุภาวงศ์) และผู้ช่วยผู้อำนวยการ …

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 17 ครั้งที่ 4/2563 Read More »