Phunnee Jewbuddhidham

E-RESOURCES-สารสนเทศเพื่อการพยาบาล-รายวิชา-170-438  แหล่งรวมสารสนเทศออนไลน์สำหรับรายวิชา สารสนเทศเพื่อการพยาบาล วารสาร-Nursing-Periodical-Library-Siam-University  แหล่งรวมวารสารด้านพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมด รายชื่อวารสาร ด้านพยาบาลศาสตร์  …

E-RESOURCES-สารสนเทศเพื่อการพยาบาล-รายวิชา-170-438 Read More »

บริการยืม-คืนหนังสือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาสามารถค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่มีในสำนักฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://e-library.siam.edu/opac/ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้หาตัวเล่มหนังสือไว้ให้ ก่อนเข้ามารับตัวเล่มที่ห้องสมุด โดยแจ้งได้ที่ Line …

บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 Read More »

ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2020 ศ.ดร.วิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี …

ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2020 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 14 …

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

หอสมุด รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562 สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ประวัติ พัฒนาการ และ …

รายงานประจำปี 2562 Read More »

การยืม (LENDING SERVICE) สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์การยืม ดังนี้ สิทธิการยืม   …

บริการยืม-คืน Read More »