Phunnee Jewbuddhidham

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 14 …

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

แนะนำ แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ …

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย Read More »

หอสมุด รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562 สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ประวัติ พัฒนาการ และ …

รายงานประจำปี 2562 Read More »

การยืม (LENDING SERVICE) สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์การยืม ดังนี้ สิทธิการยืม   …

บริการยืม-คืน Read More »

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 …

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

กิจกรรม แนะนำห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 22 …

กิจกรรม แนะนำห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 Read More »

“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้อง บริหารจัดการ ดูแล ฝึกอบรม …

การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 Read More »