Phunnee Jewbuddhidham

แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2567 https://forms.gle/eawmeU33DPQZ64Z17 เพื่อนำผลที่ได้รับและข้อเสนอแนะต่างๆ   มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการให้ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับท่านผู้รับบริการ  ต่อไป

แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 23 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.มารุจ      ลิมปะวัฒนะ               ประธานกรรมการ อาจารย์ปิยะศักดิ์   ชมจันทร์                             กรรมการ  ผศ.อำพรรณ   ชัยกุลเสรีวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (PDF)  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ใน 3

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2566 (PDF) ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (แนะนำข้อมูลทั่วไปของสำนักฯ: PDF) ส่วนที่ 2: การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ในการประกันคุณภาพภายใน  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2566 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ 5/1 5.00 ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อ 5.00 องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (30/6) 5.00 ตัวบ่งชี้ 2.1  มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2566 Read More »

รายงานประจำปี 2566 สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ประวัติ พัฒนาการ และ ลักษณะที่สำคัญขององค์กร การแบ่งองค์กรและการบริหารงาน คณะกรรมการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ การบริหารและการพัฒนาบุคลากร การบริหารงบประมาณ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมในรอบปี การพัฒนาและปรับปรุงงาน และผลการประกันคุณภาพภายใน สถิติการดำเนินงาน สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานประจำปี 2566 Read More »

โครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2566″ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ได้จัดโครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2566″ ในกิจกรรมการฝึกอบรม “การค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัย ในยุค Link Data จากฐานข้อมูล EBSCO”  ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านออนไลน์โปรแกรม MS Teams  วิทยากรโดย คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของคณาจารย์ นักวิจัย  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สำนักฯได้จัดซื้อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม (PDF): Siam university Training 30042024 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ ที่: https://forms.gle/pv39XyhWxnH1Fdo5A กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ากิจกรรมการอบรม “การค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัยในยุค Link Data จากฐานข้อมูล EBSCO” ที่: https://forms.gle/9eKmYJ3a6vdxSQZP8 ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม (PDF): Siam university Training

อบรม: การค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัย ในยุค Link Data จากฐานข้อมูล EBSCO Read More »

New Service แนะนำบริการใหม่เอาใจสาวกเกม Board Game บอร์ดเกม…มากกว่าความสนุก คือการฝึกสมอง ช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม 15% จริงไหม? มาลองเล่นกัน ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ห้องดิจิทัล สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 12  มีหลากหลายเกมให้เลือก ได้แก่ Century Golem เป็นเกมฝึกการวางแผนทรัพยากร ผ่านการรับบทเป็นนักสะสมคริสตัล ตัวเกมเข้าใจง่าย สอนการวางแผนเส้นทางการทำคะแนนที่หลากหลาย คลิกดู วิธีการเล่น Century Golem  (ขอขอบคุณข้อมูลจาก: BGN บอร์ดเกมไนท์ ) Coding เกมถอดรหัส ผู้เล่นรับบทเป็น Hacker  ที่พยายามปกปิดข้อมูลของตนเองให้ดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามเจาะข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด คลิกดู วิธีการเล่น Coding  (ขอขอบคุณข้อมูลจาก: DNR Boardgame) Flamcraft  เฟรมคราฟต์ ผู้เล่นรับบทเป็นผู้รักษาไฟ ใช้ความสามารถของคุณสร้างสรรค์บ้านที่น่าอยู่พร้อมๆกับดูแลมังกรที่คุณรักผ่านการ์ดหลากหลายแบบ คลิกดู วิธีการเล่น Flamcraft  (ขอขอบคุณข้อมูลจาก: BGN บอร์ดเกมไนท์ ) Maevel

แนะนำบริการใหม่: Board Game Read More »

พบกับโฉมใหม่ของฐานข้อมูล Publication Finder เป็นตัวช่วยการค้นหา วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (eJournal) ที่มีให้บริการใน สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าใช้งานได้ที่ https://e-library.siam.edu  คลิกที่เมนู  “ค้นฐานข้อมูล” จากนั้นเลือกที่ “E-JOURNALS (A to Z)” วิธีการใช้งานพื้นฐานของฐานข้อมูล Publication Finder เข้าเว็บไซต์ของห้องสมุด https://e-library.siam.edu คลิกที่เมนู  “ค้นฐานข้อมูล” จากนั้นเลือกที่ “E-JOURNALS (A to Z)” ปรากฎหน้าจอ Publication Finder 1) ให้พิมพ์คำค้นหา 2) เลือกคำค้นจากชื่อเรื่อง Title 3) เลือกจำกัดข้อมูลเป็นวารสารเท่านั้น Journals Only จากนั้นคลิก Search จะปรากฏ จำนวนและรายละเอียดของวารสาร 4) คลิกเลือกอ่านวารสารฉบับเต็ม

Publication Finder for Siam University Read More »

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2567 บริษัท EBSCO ได้จัดประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมทั้งได้จัดประชุมทางออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams  โดยมีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุม ทาง on-site ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวกัลยา ศุภพันธ์มณี นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ และทาง on-line คือ อาจารย์สุธน  สุภาวงศ์   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ในครั้งนี้ จำนวน  14 สถาบัน ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,

ประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2567 Read More »

เครือข่าย TU-THAIPUL  (Thammasat University Libraries & Thailand Private University Libraries) คือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการแบ่งปันและใช้ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน (Resources sharing) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นและให้บริการระหว่างห้องสมุด โดยใช้งานผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ของบริษัท EBSCO ความเป็นมา  ได้มีการประชุมเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างกลุ่มความร่วมมือ TU-THAIPUL ในครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยสมาชิกที่เข้าร่วมในระยะที่ 1 และ 2 ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดแบบไม่มีค่าใช้บริการ ในระยะที่ 1: มีสถาบันที่เข้าร่วม 5 แห่ง โดยเริ่มใช้ระบบ EDS ในการยืมระหว่างกันเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ได้แก่ TU Libraries     : หอสมุดแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ BU Libraries 

TU-THAIPUL [EDS] Newsletter 2023 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญชวน คณาจารย์ และนักศึกษา เลือกซื้อและร่วมกิจกรรมกับ สำนักพิมพ์ และร้านบอร์ดเกมส์ พร้อมทั้งให้คณาจารย์ได้คัดเลือก หนังสือใหม่ประจำหลักสูตรเข้าห้องสมุด ในงานสยามนิทัศน์และตลาดนัดหลักสูตร 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566  เวลา 09.00-16.00 น. ณ หน้าอาคาร 12    

สยามนิทัศน์ 2023: ตลาดนัดหนังสือ (ฺBook Fair) Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล: Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  Print ISSN: 0857-4405 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2564-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียด: วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตีพิมพ์บทความนิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผู้ป่วย บทความปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา ปกิณกะ และบทความพิเศษในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รวมทั้งสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เวชศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปาก รังสีวิทยาช่องปากและกระดูกขากรรไกร ชีววิทยาช่องปาก ฯลฯ โดยส่งต้นฉบับออนไลน์ผ่านระบบ TUOSS โดยแจ้งชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ที่บรรณาธิการสามารถติดต่อได้เข้าไปในระบบ บทความวิชาการทุกบทความจะถูกส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เป็นแบบ double blinded อย่างน้อย 3 ท่าน จากนั้นกองบรรณาธิการจะรวบรวมความเห็นและส่งกลับไปยังผู้นิพนธ์เพื่อพิจารณาแก้ไข วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Read More »