20 July 2019

แนะนำวารสาร

แนะนำวารสาร

Thaiprint Magazine (วารสารการพิมพ์ไทย)

Thaiprint Magazine (วารสารการพิมพ์ไทย)
ชื่อวารสาร (Title) :-  Thaiprint Magazine (วารสารการพิมพ์ไทย) ISSN: –   – จัดพิมพ์:  –  รายสะดวก สำนักพิมพ์: –   สมาคมการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด:...
Read more

พลาสติก  (PLASTICS)

พลาสติก  (PLASTICS)
ชื่อวารสาร (Title) :-   พลาสติก  (PLASTICS) ISSN: –   0125-8591 จัดพิมพ์:  –  ราย 2 เดือน  สำนักพิมพ์: –   สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ฉบับล่าสุด: –...
Read more

วารสารธรรมศาสตร์

วารสารธรรมศาสตร์
ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารธรรมศาสตร์ ISSN: –     —– จัดพิมพ์:  –   1 ปี 3 ฉบับ สำนักพิมพ์: –   กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู...
Read more

วารสารกระแสวัฒนธรรม

วารสารกระแสวัฒนธรรม
ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารกระแสวัฒนธรรม ISSN: –   1513-4458 จัดพิมพ์:  –   1 ปี 2 ฉบับ สำนักพิมพ์: –   ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์...
Read more

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH)

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH)
ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) ISSN: –  0859-5453 จัดพิมพ์:  –   1 ปี 4 ฉบับ สำนักพิมพ์: –  กรมอนามัย กระทร...
Read more

วารสารวิชาการ นิเทศสยามปริทัศน์

วารสารวิชาการ นิเทศสยามปริทัศน์
ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารวิชาการ นิเทศสยามปริทัศน์ ISSN: –   1513-2226 จัดพิมพ์:  –   1 ปี 2 ฉบับ สำนักพิมพ์: –   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ฉบั...
Read more

วารสารสภาการพยาบาล

วารสารสภาการพยาบาล
ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารสภาการพยาบาล ISSN: –   1513-1262 จัดพิมพ์:  – 1 ปี 4 ฉบับ สำนักพิมพ์: –  สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ฉบับล่าสุด: – ...
Read more

วารสารศาลยุติธรรม

วารสารศาลยุติธรรม
ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารศาลยุติธรรม ISSN: –   15137902 จัดพิมพ์:  –  1 ปี 4 ฉบับ สำนักพิมพ์: –   กองการนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ฉบ...
Read more

หมอชาวบ้าน

หมอชาวบ้าน
ชื่อวารสาร (Title) :-  หมอชาวบ้าน ISSN: –   – จัดพิมพ์:  – รายเดือน สำนักพิมพ์: –  หมอชาวบ้าน บจก. ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 40 ฉบับที่ 478...
Read more

นิเทศสยามปริทัศน์ (Siam Communication Review)

นิเทศสยามปริทัศน์ (Siam Communication Review)
ชื่อวารสาร (Title) :-  นิเทศสยามปริทัศน์ (Siam Communication Review) ISSN: –   1513-2226 จัดพิมพ์:  –  ออกเผยแพร่เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี สำนักพ...
Read more