วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียด: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  “ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย”  เริ่มเปิดทำการขึ้นในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 มีสำนักงานชั่วคราวครั้งแรกของสมาคม ตั้งอยู่ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคาร 5 ถนนราชดำเนิน จังหวัดพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ของสมาคม ดังนี้ 1) บำรุง และส่งเสริมการศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 2) บำรุง และส่งเสริมการประกอบวิชาชีพในสาขาทันตกรรม 3) ปลูกสามัคคีธรรม และมารยาทอันดีงาม 4) ช่วยเหลือ เผยแพร่ความรู้ในการบำบัด และอนามัยทางทันตแพทย์แก่ประชาชน 5) บำรุงการกีฬา และให้ความบันเทิงแก่สมาชิก Description: The journal of the Dental Association of Thailand (JDAT) has been published since 1950 for distributing knowledge in both basic sciences and clinical researches in the field of Dentistry and related science. The journal of the Dental Association of Thailand is published 4 issues per year in January, April, July and October.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal : วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์

ชื่อวารสาร : วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
Journal Name : Journal of the Dental Association of Thailand
Abbreviation Name: J Dent Assoc Thai
ISSN : 2730-4264
E-ISSN : 2730-4280
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 71 ซอยลาดพร้าว 95 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jdat.editor@gmail.com
Website : http://www.jdat.org/dentaljournal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

Row Call Number Heading
1 วารสาร 615/eJournal oวารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 วารสาร 615/eJournal oวารสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 วารสาร 615/eJournal oวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 วารสาร 615/eJournal oวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5 วารสาร 615/eJournal oวิทยาสารทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล