การแนะนำหนังสือและเขียนข่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์

กิจกรรม การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การแนะนำหนังสือและเขียนข่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์

จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 -16.00 น. วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้: คือ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของสำนักฯ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 5 คน ได้แก่ 1.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ 2. นางสาว ประภาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 4. นางสาวณัชชา เดชาเต็งประทีป 5. นางอารี แก้วพิพัฒน์

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้บุคลากรได้มีกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีความรู้เพิ่มขึ้นในด้านเทคโนโลยี ในการเขียนโพสเผยแพร่บนเว็บไซต์
  2. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

องค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  1. การเตรียมรูปภาพสำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์
  2. การเขียนโพสแนะนำหนังสือเผยแพร่บนเว็บไซต์
  3. การเขียนข่าวหรือกิจกรรมเผยแพร่บนเว็บไซต์

ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรมบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การแนะนำหนังสือและเขียนข่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดังนี้

  1. การเขียนแนะนำหนังสือเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักฯ ที่เมนู แนะนำทรัพยากรหนังสือ หรือที่ลิงค์ https://e-library.siam.edu/category/recommend/book-recommend/
  2. การเขียนข่าวและกิจกรรมเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักฯ ที่เมนู “กิจกรรมห้องสมุด” หรือที่ลิงค์ https://e-library.siam.edu/category/about-contact/activity/