การปรับตัวของห้องสมุดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การปรับตัวของห้องสมุดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM  โดยผู้สนใจสามารถตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมโดยสแกน QR Code ได้ตามภาพ วิทยากรโดย อาจารย์สายฝน เต่าแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรของสำนักหอสมุดฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี นางณัชชา เดชาเต็งประทีป นางสุดา  ทองชิว นาง อารี แก้วพิพัฒน์