การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 23 ดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ใน 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเองของสำนักฯ อยู่ในระดับดีมาก ที่ 4.92 คะแนน โดยได้คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คะแนนอยู่ที่ 4.92 คะแนน    

สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2566 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน คะแนน
   องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ (5.00%1) 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 5.00 5.00
   องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 30.00%6) 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 6 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.5 การให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 6 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.6 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 5.00
    องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ (29.00%6) 4.83 4.83
ตัวบ่งชี้ 3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน 6 ข้อ 4.00 4.00
ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 6 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ข้อ 5.00 5.00
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3

( จำนวน 13 ตัวบ่งชี้)

(ผลรวมทุกตัวบ่งชี้) 64.00 4.92 4.92
(จำนวนตัวบ่งชี้) 13
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2566