ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม Update : Sep 28, 2020

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดเตรียม ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรม  ดังนี้

  • หนังสือ/ตำราทางเภสัชศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 1402 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 1643 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC
Row Hit Heading
1 1402 oคณะเภสัชศาสตร์
2 1643 oFaculty of Pharmacy
  • วารสารทางเภสัชศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 49 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 13 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC
Row Hit Heading
1 49 oคณะเภสัชศาสตร์ — วารสาร
2 2 oคณะเภสัชศาสตร์ — วารสารเย็บเล่ม
3 13 oFaculty of Pharmacy — Journal
  • วารสารทางเภสัชศาสตร์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศในฐานข้อมูล EBSCO/ Publication- Pharmacy & Pharmacology จำนวน 400 ชื่อเรื่อง และวารสารต่างประเทศทางด้านการแพทย์และที่เกี่ยวข้อง Publication- Health & Medicine 5,245 ชื่อเรื่อง, Physical Therapy & Occupational Therapy 44 ชื่อเรื่อง,  Psychology 814 ชื่อเรื่อง,  และ Public Health 327 ชื่อเรื่อง เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › EBSCO HOST 

  • วารสารที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูล Thai Journal/TCI จำนวน 164 ชื่อเรื่อง เข้าถึงได้ที่: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, TCI Tier 1
  • ฐานข้อมูล UpToDate ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวมทั้งด้านการแพทย์ เภสัช พยาบาล และสาธารณสุขเข้าถึงได้ที่: http://library.siam.edu และเลือกที่ › UpToDate

หากอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องการเสนอแนะทรัพยากรฯ เข้าห้องสมุด ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักฯ https://e-library.siam.edu ที่ › เสนอซื้อทรัพยากร