วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาชื่อวารสาร: วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา: ECT Journal
Print ISSN: 1686-5375
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 29 มี.ค. 2563 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลการศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น การเสนอทัศนะด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

  • Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: ECT Journal

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา: ECT Journal