บริจาคหนังสือ

คุณสามารถบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ วารสาร และงานวิจัย เป็นต้น ให้กับ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเผยแพร่และให้บริการภายในห้องสมุด หรือ บริจาคทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่และให้บริการผ่านเว็บไซต์ของสำนักฯ https://e-library.siam.edu

ทั้งนี้ หนังสือที่นำมาบริจาคควรมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด เสียหาย ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถนำมาบริจาคให้กับห้องสมุด ได้แก่

 • หนังสือ เช่น หนังสือทั่วไป หนังสือวิชาการ นวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน หนังสือหายาก หนังสืออนุสรณ์งานศพ เป็นต้น
 • สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสารวิชาการ นิตยสาร เอกสาร รายงานต่าง ๆ
 • งานวิจัย เช่น งานวิจัยส่วนบุคคล งานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ

 วิธีการบริจาค/HOW TO DONATE

 1. บริจาคด้วยตนเอง โดยติดต่อห้องสมุด ตามวันเวลาเปิดบริการ ห้องสมุดเปิดบริการ (LIBRARY OPEN HOURS)
 2. บริจาคโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งตามที่อยู่ ด้านล่าง
 3. บริจาคหนังสือเป็นไฟล์ดิจิทัล แจ้งความประสงค์ พร้อมส่งไฟล์ของหนังสือมาใน แบบฟอร์มหนังสือรับบริจาค หรือที่ lib2@siam.edu
 4. หากต้องการหนังสือตอบรับ/ตอบขอบคุณ โปรดแจ้งข้อมูลผู้บริจาค และช่องทางการจัดส่งหนังสือตอบรับ/ตอบขอบคุณ โดยกรอก แบบฟอร์มหนังสือรับบริจาค พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือบริจาคมายังสำนักฯ

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือบริจาค)
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • อาคาร 12 ชั้น 2 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
 • โทร. 0-24570068 ต่อ 5142

นโยบายและการดำเนินงาน

เมื่อสำนักหอสมุดฯ ได้รับหนังสือบริจาคแล้ว เราจะดำเนินการพิจารณานำเข้าระบบห้องสมุดเพื่อให้บริการ หรือพิจารณาบริจาคต่อให้กับห้องสมุด หน่วยงาน หรือบุคคลอื่น เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา หรือดำเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ของห้องสมุดต่อไป