ห้องสมุดเปิดบริการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-18.00 น. ปิดบริการ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเปิดบริการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

 • เปิดบริการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-18.00 น.
 • ปิดบริการ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  * งดบริการ บุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่  16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
วันปิดให้บริการห้องสมุด เดือนเมษายน 2564
• 6 เมษายน วันจักรี
• 11-15 เมษายน เทศกาลสงกรานต์
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
April 2021 Siam University Library Closures
• Tuesday, 6 April Chakri Memorial Day
• 11-15 April Songkran
ข้อกำหนดการเข้าใช้บริการ  ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสมุด
 • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
 • ทำความสะอาดสิ่งพิมพ์ก่อนและหลังให้บริการ
 • ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

การติดต่อ

 • บริการยืม-คืนหนังสือ 0-2457-0068 ต่อ 5142
 • บริการสืบค้นสารสนเทศฯ 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 26
 • บริการวารสาร/บทความ 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22
 • บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22
 • บริการเสนอซื้อทรัพยากรฯ เข้าห้องสมุด 0-2457-0068 ต่อ 5145
 • บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22

บริการสำหรับสมาชิก

>>  บริการยืม-คืน

>>  ยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง โดยจำกัดจำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่ค้างชำระค่าปรับการจองหนังสือ (HOLDING SERVICE)

>>  จองหนังสือด้วยตนเอง หากหนังสือนั้นมีผู้ยืมไปแล้ว ซึ่งระบบจะแสดงสถานภาพเป็นวันที่คืนหรือ STATUS Due (Date)

>>  บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์/สำเนาบทความ

>>  บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) หากหอสมุด ไม่มีหนังสือที่ท่านต้องการยืม สามารถขอยืมระหว่างห้องสมุดให้ท่านได้

>>  บริการอบรมและฝึกปฎิบัติการ

>>  เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ หากท่านต้องการให้ห้องสมุดมีหนังสือไว้บริการ

>>  บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม