กิจกรรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูล Journal Link ใหม่

การประชุม: แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Journal Link ใหม่ 

บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (นางพรรณี จิวพุทธิธรรม) ได้เข้าร่วม การประชุม: กิจกรรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูล Journal Link ใหม่  ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 14.30 น. จัดโดย หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากร โดย คุณธเนศ  เตชะเลิศ

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมประชุมแนะนำการใช้ฐานข้อมูล Journal Link ใหม่ 

  • เพื่อรับรู้ความก้าวหน้าของระบบ/ฐานข้อมูลออนไลน์ Journal Link ที่ปรับปรุงใหม่ และนำมาใช้ในการลงรายการวารสารของห้องสมุดสมาชิก
  • เพื่อความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรฯ ร่วมกันของห้องสมุดสมาชิกที่ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Journal Link

สรุปหัวข้อองค์ความรู้การประชุม: แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Journal Link ใหม่ 

การสมัครสมาชิกของบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Journal Link 

1) เข้าเว็บไซต์ http://www.journallink.or.th/  คลิกที่  Librarian Login

2) คลิกที่  สมัครเป็นห้องสมุดสมาชิก 

3) กรอกข้อมูลสมาชิกให้ครบถ้วน และคลิกที่ ส่งใบสมัคร

4) ะบบจะแจ้งเตือนการสมัครสมาชิกไปยัง email ของผู้สมัคร

5) หากลืมรหัสผ่าน สามารถแจ้งเปลี่ยนในระบบ และระบบจะแจ้งไปยัง email ของผู้สมัคร


ขั้นตอนการลงรายการวารสารในระบบจัดการฐานข้อมูล Journal Link ใหม่ 

1) คลิกที่ ลงรายการวารสารของห้องสมุด / ขอเพิ่มวารสารใหม่
2) หน้าลงรายการวารสารของห้องสมุด ตรวจสอบว่ามีวารสารของห้องสมุดตนเองอยู่ในระบบหรือยัง โดยตรวจสอบได้จาก ชื่อวารสาร/ISSN/ หากต้องการแก้ไขรายการวารสารที่มีอยู่ในระบบ ให้คลิกที่ ลงรายการ หลังชื่อวารสารที่ต้องการแก้ไข

3) เลือกหัวข้อที่มีข้อมูล และกรอกข้อมูลวารสารให้สมบูรณ์ที่สุด

4) หากไม่พบให้คลิกที่ ขอเพิ่มวารสารใหม่

5) กรอกข้อมูลวารสารให้สมบูรณ์ที่สุด

6) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูล โดยจะขึ้นข้อความ “ยังไม่พิจารณา”

7) และแจ้งไปยัง email ของผู้ลงรายการข้อมูลวารสาร

8) เมื่อวารสารได้รับอนุมัติให้เพิ่มในระบบเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถค้นหาวารสารพบอยู่ในระบบ


การเผยแพร่องค์ความรู้ของกิจกรรม: บุคลากรของสำนักฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมมาจัดการความรู้ โดยได้เผยแพร่องค์ความรู้ไว้  ที่ https://e-library.siam.edu/journallink-2564/

ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรมบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) ข้างต้น มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยจัดทำ Digital Content เรื่อง JOURNAL LINK ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย ที่ https://e-library.siam.edu/journallink/


กิจกรรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูล JOURNAL LINK ใหม่