10 August 2020

วันสำคัญประจำปี

สาระความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย และของต่างประเทศ-Important day of thailand and abroad

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล
วันพืชมงคล 2563 ในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยในปีนี้รัฐบาลงดจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ...
Read more

วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม

วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม
16 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เหล่านักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ
Read more

วันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม

วันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม
8 ธันวาคม วันนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารประจำการ ตำรวจ ยุวชนทหาร และราษฏรอาสาสมัครที่ได้ร่วมมือต่อต้านข้าศึกในสงครามมหาเอเชียบูรพา
Read more

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓ โดยคุณหญิง เนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่ม หลักการและเหตุผลที่...
Read more

วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน

วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน
วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น วันกองทัพเรือ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญต่อเหล่าทหารเรือ และกองทัพเรือที่เป็นกองกำลังหลักทำหน้าที่ดูแลและปกป้องพื้นน้ำของประเทศไทย ซึ่งพระบ...
Read more

วันปฐมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน

วันปฐมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน
วันปฐมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน  เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อการศึกษาของไ...
Read more

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นอีกโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาของสาธารณสุขไทย ทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายของโรคเบาหวานและร่วมกันกำหนดให้มี วันเบาหวานโลก World Diabetes Day ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนข...
Read more

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพ...
Read more

วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม

วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม
ในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกา...
Read more