19 July 2019

วันสำคัญประจำปี

สาระความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย และของต่างประเทศ-Important day of thailand and abroad

หนังสือเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด ๔ เล่ม แบ่งเป็นหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ ประมวลบทความ และองค์ความรู้อย่างละ ๑ เล่ม เนื้อภายในหนังสือประกอบด้วยความเป...
Read more

วันขึ้นปีใหม่

วันขึ้นปีใหม่
วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การกำหนดวันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่นั้น เป็นการนับแบบสุริยคติ คือ ใช้พระอา...
Read more

วันสิ้นปี 31 ธันวาคม

วันสิ้นปี 31 ธันวาคม
วันสิ้นปี (ภาษาอังกฤษ: End-Of-Year) คือ วันสุดท้ายของปี หรือวันที่ 31 ธันวาคม ตาม ปฏิทินเกรโกเรียน (อังกฤษ: Gregorian Calendar) ซึ่งมีการใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2125 (ค.ศ. 1...
Read more

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ สัตว์ป่า (Wildlife) หมายถึง สัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ปีก และแมลง หรือแมง ที่เกิดและดำรงชีวิตอยู่ใ...
Read more

วันคริสต์มาส

วันคริสต์มาส
วันคริสต์มาสเป็นวันหยุดประจำปี ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม  คำว่า “คริสต์มาส” เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Christmas มาจากคำภาษ...
Read more

วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม

วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม
วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เหล่านักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้แ...
Read more

วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวร ให้แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475...
Read more

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชา...
Read more

วันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม

วันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม
วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารเพื่อรำลึกถึงวีรกร...
Read more

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓โดยคุณหญิง เนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่ม หลักการและเหตุผลที่ม...
Read more