26 June 2019

วันสำคัญประจำปี

สาระความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย และของต่างประเทศ-Important day of thailand and abroad

วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 องค์การสหประชาชาติ กำหนด 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 ของทุกปี เป็นวั...
Read more

วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันสิ่งแวดล้อมไทย
วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสิ่งสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศเราปฏิเสธไม่ได้ว่า การดำร...
Read more

วันคนพิการสากล

วันคนพิการสากล
3 ธันวาคม วันคนพิการสากล คนพิการ หมายถึง บุคคลมีความสามารถถูกจำกัดให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมทางสังคมได้โดยวิธีการทั่วไป เนื่องจากมีความบกพร่องทางกา...
Read more

วันดำรงราชานุภาพ ๑ ธันวาคม

วันดำรงราชานุภาพ ๑ ธันวาคม
๑ ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ  บุคคลไทยพระองค์แรกที่ องค์การ UNESCO ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก พ.ศ.๒๕๔๘ รัฐบาลกำหนดให้วันดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคมของทุกปี เพื่...
Read more

วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก
วันเอดส์โลก World AIDS Day 1 ธันวาคมของทุกปี โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคหนึ่ง ที่ปัจจุบันยังไม่มีตัวยาใดๆ ที่รักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ ปัจจุบันโรคเอดส์เป็นโรคเป็นโรคห...
Read more

วันสาธารณสุขแห่งชาติ

วันสาธารณสุขแห่งชาติ
วันสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้รวมกองบัญชาการ กองสุขศึกษา กองสาธารณสุข กองยาเสพติดให้โทษ กองโอสถศาลารั...
Read more

วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน

วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน
วันวชิราวุธ หมายถึง วันคล้ายวัยสวรรคต พระพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนับอเนกอนันต์ไว้ในหลายสาขา (สำนักงานคณะกรรมการวัฒน...
Read more

วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และมักจะตรงกับเดือนพฤศจิกายน การลอยกระทงเป็นประเพณีความเชื่อของคนสมัยโบราณที่สืบทอดกันมา และกลายเป็นวัฒนธรรมที่งดงามอย่างหนึ่งขอ...
Read more

วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน

วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน
วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น วันกองทัพเรือ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญต่อเหล่าทหารเรือ และกองทัพเรือที่เป็นกองกำลังหลักทำหน้าที่ดูแลและปกป้องพื้นน้ำของประเทศไทย ซึ่งพระบ...
Read more

วันส้วมโลก

วันส้วมโลก
องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 19 พ.ย. ของทุกปีเป็น “วันส้วมโลก”  และมีการมอบรางวัลให้กับสุดยอดส้วมแห่งปี โดยในปีนี้รางวัลตกเป็นของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ร.อ....
Read more