18 September 2019

วันสำคัญประจำปี

สาระความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย และของต่างประเทศ-Important day of thailand and abroad

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชา...
Read more

วันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม

วันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม
วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารเพื่อรำลึกถึงวีรกร...
Read more

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓โดยคุณหญิง เนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่ม หลักการและเหตุผลที่ม...
Read more

วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 องค์การสหประชาชาติ กำหนด 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 ของทุกปี เป็นวั...
Read more

วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันสิ่งแวดล้อมไทย
วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสิ่งสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศเราปฏิเสธไม่ได้ว่า การดำร...
Read more

วันคนพิการสากล

วันคนพิการสากล
3 ธันวาคม วันคนพิการสากล คนพิการ หมายถึง บุคคลมีความสามารถถูกจำกัดให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมทางสังคมได้โดยวิธีการทั่วไป เนื่องจากมีความบกพร่องทางกา...
Read more

วันดำรงราชานุภาพ ๑ ธันวาคม

วันดำรงราชานุภาพ ๑ ธันวาคม
๑ ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ  บุคคลไทยพระองค์แรกที่ องค์การ UNESCO ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก พ.ศ.๒๕๔๘ รัฐบาลกำหนดให้วันดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคมของทุกปี เพื่...
Read more

วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก
วันเอดส์โลก World AIDS Day 1 ธันวาคมของทุกปี โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคหนึ่ง ที่ปัจจุบันยังไม่มีตัวยาใดๆ ที่รักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ ปัจจุบันโรคเอดส์เป็นโรคเป็นโรคห...
Read more

วันสาธารณสุขแห่งชาติ

วันสาธารณสุขแห่งชาติ
วันสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้รวมกองบัญชาการ กองสุขศึกษา กองสาธารณสุข กองยาเสพติดให้โทษ กองโอสถศาลารั...
Read more

วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน

วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน
วันวชิราวุธ หมายถึง วันคล้ายวัยสวรรคต พระพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนับอเนกอนันต์ไว้ในหลายสาขา (สำนักงานคณะกรรมการวัฒน...
Read more