07 June 2020

วันมหิดล 24 กันยายน

วันมหิดล 24 กันยายน

๒๔ กันยายน วันมหิดล เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันทิวงคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒  ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันไทย” นอกจากนี้ในปี พ.ศ.๒๕๓๔  ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “บุคคลสำคัญของโลก” จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (UNESCO)

พระประวัติ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระลูกยาเธอ เจ้าฟ้า มหิดลอดุลยเดชฯ ประสูติเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๕ ณ พระบรมมหาราชวัง เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๖๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และองค์ที่ ๗ ในสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า   สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงได้รับการศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง ทรงเข้าพิธีโสกันต์เมื่อพระชันษาได้ ๑๓ พรรษา และทรงได้รับการสถาปนาขี้นเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าต่างกรม ทรงผนวชเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๗ และลาผนวชเมื่อ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๗ และทรงเสด็จไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ.๒๔๔๘ ณ โรงเรียนกินนอนแฮร์โรว์ เมื่อ ทรงศึกษาจบ จึงเสด็จไปศึกษาต่อที่ Royal Prussian Military College เมืองโพสต์แดม ประเทศเยอรมนี ต่อจากนั้นทรงย้ายไป ศึกษาต่อที่ Imperial German Navsl College Flensburg และทรงจบการศึกษาในปี พ.ศ.๒๔๕๔ โดยทรงสอบไล่ได้อันดับที่ ๒ นอกจากนั้นยังทรงชนะการประกวดออกแบบเรือดำน้ำอีกด้วย

วันมหิดลหลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาในวิชาทหารเรือ ทรงเสด็จนิวัติกลับประเทศ ทรงเข้ารับราชการในกองทัพเรือประจำ กรมเสนาธิการทหารเรือ ในตำแหน่ง นายเรือตรี นายเรือโท และนาวาเอก หลังจากนั้นทรงลาออกจากราชการทหารเรือ เพื่อศึกษาต่อในวิชาการแพทย์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันมหิดลในปี พ.ศ.๒๔๕๙ ทรงเดินทางไปศึกษาต่อวิชาเตรียมแพทย์ที่ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อจากนั้นในปี พ.ศ.๒๔๖๒ ทรงเข้ารับการศึกษาวิชาสาธารณสุขและปรีคลินิกบางส่วนที่ School of Health Office Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology ในปี พ.ศ.๒๔๖๓  เสด็จนิวัติกลับประเทศอีกครั้งเนื่องในงาน พระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ  ระหว่างประทับอยู่ในประเทศไทยทรงเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนเตรียมแพทย์  แผนกอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์  อีกทั้งทรงนิพนธ์หนังสือชื่อ  Tuberculosis เพื่อจัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ  หลังจากนั้นจึงเสด็จกลับไปศึกษาจน สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.๒๔๖๔ ทรงได้รับประกาศนียบัตร C.P.H  แล้วจึงเสด็จประพาสยุโรป ในระหว่างนั้นกระทรวงธรรมการได้ มอบอำนาจให้สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ ที่ทรงมีความรู้ความชำนาญในวิชาการแพทย์มากกว่าผู้ใด ทรงเจรจาขอความช่วย เหลือจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ในการขยายและปรับปรุงงานด้านการศึกษาวิชาแพทย์ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือโดย การส่งอาจารย์แพทย์จำนวน ๖ ท่าน และมอบเงินเพื่อจัดสร้างตึกในโรงพยาบาลศิริราชเป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท อีกทั้ง มอบทุนให้กับแพทย์เพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศอีกด้วย

ในปี พ.ศ.๒๔๖๖ ทรงเดินทางไปศึกษาต่อที่  Edinburg Scotland University แต่ทรงประชวรจึงต้องเดินทางกลับ ในระหว่างนั้นทรงเข้ารับราชการ ทรงมีส่วนร่วมในการพิจารณา แก้ไขพระราชบัญญัติการแพทย์ต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนประกาศเป็นพระราชบัญญัติแพทย์ฉบับแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ทรงเข้าร่วมอบรมแพทย์ สาธารณสุขมณฑล โดยทรงสอนวิชาปฏิบัติการสุขาภิบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งทรงพระนิพนธ์ตำราอีกเล่มหนึ่งที่ เกี่ยวกับการสุขาภิบาล คือ วิธีการปฏิบัติสุขาภิบาล  และในปี พ.ศ.๒๔๖๙ ได้เสด็จไปศึกษาต่อในวิชากุมารเวชศาสตร์

ณ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด  และทรงสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.๒๔๗๑ ทรงได้รับปริญญา Doctor of Medicine (M.D.) ด้วยระดับ เกียรตินิยมชั้น Cum Laude นอกจากนี้ยังทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษาแพทย์  Alpha Omega Alpha ทรงนิวัติกลับประเทศไทย ทรงเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลแมคคอมิค  จ.เชียงใหม่  และทรงช่วยเหลือ โรงพยาบาลศิริราชในเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ และโรงเรียนพยาบาล  เมื่อทรงเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวชิรพยาบาล ทรงดัดแปลงโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสำหรับการคลอดลูก และเป็นศูนย์อบรมพยาบาลผดุงครรภ์  พยาบาล สังคมสงเคราะห์ และหมอตำแย  เพื่อให้การคลอดบุตรมีความทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้น

Mahidol-Dayสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อภิเษกสมรสกับนางสาวสังวาล ตะละภัฎ ต่อมาได้รับ การสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๓ ณ วังสระปทุม มีพระราช โอรสและพระราชธิดารวม ๓ พระองค์

  • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ประสูติวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมันนี
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตต์ สหรัฐอเมริกา

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ประชวรด้วยพระโรคฝีบิดในพระยกนะ (ตับ) ประชวรนานถึง ๔ เดือน ทางคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาแต่อาการไม่ดีขึ้น ทำให้เกิดโรคพระอาการบวมน้ำ ในพระปัปผาสะแทรกซ้อน และพระหทัยวายในที่สุด และเสด็จทิวงคตเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๒

พระราชนิพนธ์สำคัญทางการแพทย์

  • โรคทูเบอร์คูโลสิส พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ จอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พ.ศ. ๒๔๖๓
  • วิธีปฏิบัติการสุขาภิบาล ทรงแสดงในการอบรมแพทย์สาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๖๗
  • Diphyllobothrium Latum in Massachusetts  A Report of Two Indigenous Cases:, JAMA: 90: 1607-1608, May 19, 1928
ความเป็นมาของธงมหิดล

เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓  ศ.นพ.กษาณ  จาติกวนิช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  ได้เสนอให้ศิริราชมีการจำหน่ายธง “วันมหิดล” เพื่อให้ประชาชนทุกฐานะมีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ของ โรงพยาบาลศิริราช  ในปีแรกมีการจำหน่ายธงขนาดกลาง ราคา ๑๐ บาท และธงเล็กทำด้วยริบบิ้น ราคา ๑ บาท  นักศึกษาทุกหมู่เหล่าในวิทยาเขตศิริราช  ได้ช่วยกันออกไปจำหน่าย  ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำไปจัดซื้ออุปกรณ์  การรักษาพยาบาลและเครื่องอำนวยความสุขแก่ผู้ป่วยยากไร้

ปัจจุบัน  กิจกรรมการทำธงวันมหิดลเพื่อมอบแก่ผู้บริจาคช่วยผู้ป่วยมีประชาชนหลายหมู่เหล่ามาร่วมบริจาคตามศรัทธา  นับเป็นการปลูกฝังนิสัยการเป็นผู้ให้และผู้เสียสละให้แก่นักศึกษา  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพลังสามัคคี  และพลังกตัญญูกตเวทีในหมู่ประชากรไทยอีกด้วย


กิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม

วันมหิดล-นักศึกษาแพทยศาสตร์-มหาวิทยาลัยสยามนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ ธรณินทร์(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันทิวงคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันไทย

 

สยามรักษ์สุขภาพวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 8:00-13:00 น. ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม และประชาชนทั่วไปรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ในโครงการบริการวิชาการร่วมของคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลธนบุรี “สยามรักษ์สุขภาพ” เนื่องในวันมหิดล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1


วันมหิดล Mahidol Day

About The Author

Related posts