รับมอบ-บริจาคหนังสือ

รับมอบ-บริจาคหนังสือ

วันที่ 2 เมษายน 2564 คุณฐานิสร์ วัชโรทัย ข้าราชการบำนาญ สำนักพระราชวัง บุตรชายศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ขวัญแก้ว วัชโรทัย อดีตรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง ในสมัยรัชกาลที่ 9 ได้มอบหนังสือ  3 ชื่อเรื่อง ดังนี้ 1) “อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ขวัญแก้ว วัชโรทัย ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ภ.ป.ร.๒ พลตรีหญิง แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ดร.วัฒนา วัชโรทัย ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.๔”  จำนวน 3 เล่ม 2) “พจนานุกรมบาลี-ไทย” จำนวน 1 เล่ม และ  3) “Evolution des Arts de la table” จำนวน 3 เล่ม รวมเป็นจำนวน 7 เล่ม  ให้แก่ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร. พรชัย มงคลวนิช  อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งหนังสือดังกล่าวจะให้บริการในหอสมุด ต่อไป สำนักหอสมุดฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้