ห้องสมุด สารสนเทศเพื่อนักวิจัยและหลักสูตร

Information for Researchers

The Nation https://www.nationthailand.com Bangkok Post https://www.bangkokpost.com กรุงเทพธุรกิจ  https://www.bangkokbiznews.com ข่าวสด https://www.khaosod.co.th/home คม ชัด ลึก https://www.komchadluek.net ฐานเศรษฐกิจ https://www.thansettakij.com เดลินิวส์ https://www.dailynews.co.th ไทยโพสต์ https://www.thaipost.net/main ไทยรัฐ https://www.thairath.co.th/home แนวหน้า https://www.naewna.com/index.php บางกอกทูเดย์ https://bangkok-today.com/web บ้านเมือง https://www.banmuang.co.th ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net ผู้จัดการ https://mgronline.com โพสต์ทูเดย์ https://www.posttoday.com มติชน https://www.matichon.co.th สยามกีฬา https://www.siamsport.co.th สยามดารา http://www.siamdara.com สยามธุรกิจ https://www.siamturakij.com สยามรัฐ https://siamrath.co.th นอกจากจะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์แล้ว หากท่านต้องการอ่านในรูปแบบฉบับพิมพ์ท่านสามารถมาอ่านได้ที่ ห้องสมุด ชั้น 2 บริเวณ ข้างหลังรูปปั้นท่าน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

แหล่งรวมหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Read More »

คณะศิลปศาสตร์ เรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยสยาม

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้งสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาญี่ป่นเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ที่มีในสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ ฉบับพิมพ์ (hard copy)  หนังสือ/ตำราทางศิลปศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (hard copy) รวมจำนวน 6,140 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC หนังสือ/ตำราทางศิลปศาสตร์พื้นฐาน ภาษาไทย จำนวน 660 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 765 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 1,425 ชื่อเรื่อง หนังสือ/ตำราสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาษาไทย จำนวน 1,694 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 1,372 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 3,066 ชื่อเรื่อง หนังสือ/ตำราสาขาวิชาภาษาญี่ป่นเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทย จำนวน

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 Read More »

สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของ ม.สยาม เท่านั้น! ที่ได้รับสิทธิ์อ่าน EBOOKS (ภาษาไทย) นี้!!! EBOOKS: SE-ED E-library Link to https://se-ed.belibcloud.com ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทั้งทางด้าน การเงินการลงทุน การแพทย์ ครอบครัว คอมพิวเตอร์ คูมือเรียน-สอบ บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา ภาษาศาสตร์ วิทยาการและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ-ความงาม หนังสือเด็ก อาหารและเครื่องดื่ม (hearts)ท่านสามารถนำหนังสือไปอ่านได้ โดย Login เข้าใช้งานด้วย UserName: ใช้ E-mail ของม.สยาม ที่ลงท้ายด้วย @siam.edu และ Password: ใช้ 4 ตัวแรกของชื่อและ 4 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ รวมเป็น 8 ตัวอักษร  Click Me! วิธีการใช้งาน  

eBooks: SE-ED E-library Read More »

ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในประเทศไทย ที่อยู่ที่ไหนค้นหาได้ง่าย    Thai Digital Collection (TDC) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แหล่งรวมวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย >> http://tdc.thailis.or.th/tdcp ** ใช้งานต้องสมัครสมาชิกก่อน   ThaiEdResearch ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (OEC Knowledge and Data Center) เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณาพ ให้แก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  มีระบบสมาชิกที่จะส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ >> www.thaiedresearch.org      Research Gateway สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศ เช่น คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล (DRIC) รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (Full Text ไม่ได้มีทุกรายการ) >> http://www.researchgateway.in.th **ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก   ฐานข้อมูลงานวิจัย

E-RESEARCH & IR Read More »

Open Dissertation & Theses ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ไหนค้นหาได้ง่าย Dissertations.se Link:  https://www.dissertations.se/ ให้คุณค้นหาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยจากสวีเดนที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ในขณะนี้ มีวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสิ้นแล้ว 80029 รายการในฐานข้อมูล และประมาณครึ่งหนึ่งพร้อมให้ดาวน์โหลดเป็น PDF/ Dissertations.se lets you search among university dissertations from Sweden, written in English. At the moment there are 80029 finished dissertations in the database – and about half of these are available for download as PDF. DiVA portal Link:  http://www.diva-portal.org เป็นเครื่องมือในการค้นหาคลังข้อมูลของสถาบันสำหรับสิ่งพิมพ์วิจัย บทความในวารสาร หนังสือ ชุดข้อมูล บทในหนังสือ เอกสารการประชุม ผลงานศิลปะ รายงาน และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่เขียนขึ้นในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 50

E-THESES Read More »

คณะศิลปศาสตร์ เรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยสยาม

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้งสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาญี่ป่นเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ที่มีในสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางศิลปศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (hard copy) รวมจำนวน 6,029 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC หนังสือ/ตำราทางศิลปศาสตร์พื้นฐาน ภาษาไทย จำนวน 641 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 747 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 1,388 ชื่อเรื่อง  หนังสือ/ตำราสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาษาไทย จำนวน 1,672 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 1,348 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 3,020 ชื่อเรื่อง หนังสือ/ตำราสาขาวิชาภาษาญี่ป่นเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทย จำนวน 198 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 101 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 299

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 Read More »

ค้นหาวารสารที่มีในห้องสมุดของประเทศไทย Journal Link ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย  วิธีการค้นหาวารสารที่มีในห้องสมุดของประเทศไทย “Journal Link”  คลิกที่  Journal Link ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย  2. คลิกค้นหา (Search) เลือกเขตข้อมูลการสืบค้น (Fields) พิมพ์คำค้นลงในช่องเขตข้อมูล แล้วคลิก ค้นหา  3.  ตัวอย่างการค้นหาจาก ชื่อวารสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ โทร. 02 457 0068 ต่อ 5142  e-mail: lib2@siam.edu คู่มือการค้นหาหนังสือในห้องสมุด Library Catalog

Journal Link ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย Read More »

Siam Open House 2017-สยามนิทรรศน์

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางศึกษาศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 2,828 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 1,032 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 1286 บัณฑิตวิทยาลัย — ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต — บริหารการศึกษา 2 504 Graduate School — Doctor of Philosophy in Educational Administration 3 1542 บัณฑิตวิทยาลัย — ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต — บริหารการศึกษา  4 528 Graduate

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Read More »

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางบริหารธุรกิจฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 2,910 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 3,704 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC เฉพาะสาขาวิชาการเงินและการธนาคารฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 383 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 369 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาการจัดการทั่วไปฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 475 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 181 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 324 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 218 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหการฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Read More »

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 เม.ย. 2561

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางศิลปศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ศิลปศาสตร์พื้นฐาน ภาษาไทย จำนวน 624 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 746 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC เฉพาะสาขาดนตรีและศิลปะการแสดง ภาษาไทย จำนวน 120 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 576 ชื่อเรื่อง Row Hit Heading 1 624 คณะศิลปศาสตร์ 2 746 Faculty of Liberal Arts 3 576 Faculty of Fine and Applied Arts — Music 4 49 การแสดง 5 71

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2564 Read More »