ห้องสมุด สารสนเทศเพื่อนักวิจัยและหลักสูตร

Information for Researchers

แนะนำ แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ …

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย Read More »

Thai Journals Online (ThaiJO) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย วารสารวิชาการของไทย ทุกสาขาวิชา

Thai Digital Collection ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ ผลงานวิชาการ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

UpToDate ฐานข้อมูลหลักฐานที่ใช้ในทางการแพทย์ ที่มีความทันสมัย รวมเร็วแบบเรียวทาม สำหรับแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ช่วยตัดสินใจแก่แพทย์ที่ประจำจุดรักษาพยาบาล …

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ UpTodDate Read More »

รวม วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม Siam University Publications  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม …

SiamU Publications วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม Read More »

สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ รายชื่อหนังสือหลัก/ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ ที่มีให้บริการภายในสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ …

ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Update : MAR 1 2019 Read More »