ห้องสมุด สารสนเทศเพื่อนักวิจัยและหลักสูตร

Information for Researchers

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

แนะนำ แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยบริการและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่ (บทพ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ทุน TDA Junior Research Award พ.ศ. 2564 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เครือข่ายกาญจนาภิเษก ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ http://www.cuture.go.th/thai สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) http://www.moe.go.th/webtes สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) http://nccc.thaigov.net สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย http://www.csb.in.th …

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย Read More »

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562

ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหมด ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561    ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555     ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554   ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553     ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2552   ทรัพยากรสารสนเทศ ในสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม Update : Sep 28, 2020

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดเตรียม ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรม  ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางเภสัชศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 1402 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 1643 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 1402 คณะเภสัชศาสตร์ 2 1643 Faculty of Pharmacy วารสารทางเภสัชศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 49 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 13 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading …

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม Update : Sep 28, 2020 Read More »

Thai Digital Collection

Thai Digital Collection ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ ผลงานวิชาการ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ UpTodDate

UpToDate ฐานข้อมูลหลักฐานที่ใช้ในทางการแพทย์ ที่มีความทันสมัย รวมเร็วแบบเรียวทาม สำหรับแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ช่วยตัดสินใจแก่แพทย์ที่ประจำจุดรักษาพยาบาล ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้ได้รวบรวมมาจากวารสารวิชาการทางการแพทย์มากกว่า 460 รายชื่อ จากความร่วมมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 6,300คน ครอบคลุมเนื้อหา 10,500 หัวข้อ ใน 24 สาขาวิชา มีรูปภาพ Graphics ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย (Patient Education) มากกว่า 1,500 หัวข้อ ฐานข้อมูลยา (Drug Interaction) ข่าวสาร เอกสารอ้างอิงในเนื้อหาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทางการแพทย์มากกว่า 380,000 รายการ และข่าวสารความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในวงการแพทย์

SiamU Publications วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม

รวม วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม Siam University Publications  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รวบรวมวารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และบทความวารสารวิชาการฉบับเต็มเอาไว้ (มีถึงปีพิมพ์ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และเพื่อการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ต่อไป -เก็บรวมรวมวารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย -รวมบทความทางวิชาการของคณาจารย์อัพเดตปีล่าสุด -ดาวโหลดได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน -สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็มได้ครบถ้วนและฟรี DOWNLOAD FREEE เข้าไปดูได้เลยที่ >>  https://e-library.siam.edu/e-journal/ ชื่อวารสาร ชื่อวารสาร ISSN เจ้าของ จัดอยู่ในฐานTCI กลุ่มที่ สาขา กระแสวัฒนธรรม  Cultural Approach  1513-4458 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Food Technology, Siam University  1686-3070 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารนิเทศสยามปริทัศน์  Siam Communication Review  …

SiamU Publications วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม Read More »

วารสารในฐานข้อมูล TCI

วารสารในฐานข้อมูล TCI มีวารสารทั้งหมด  1039 รายการ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 344 รายการ และสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 513 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562) ตรวจสอบรายชื่อวารสารทั้งหมด คลิกที่ TCI อ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD FREE ได้ที่ TCI-Thaijo ตรวจสอบค่าวารสาร Thai-Journal Impact Factors ได้ที่ ค่า T-JIF ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ ศูนย์ TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) ได้แบ่งกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index …

วารสารในฐานข้อมูล TCI Read More »

แนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม-APA 6th edition

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม-APA 6th edition  การอ้างอิง หมายถึง การบอกรายละเอียดของแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ที่ใช้อ้างอิงในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งนําเสนอในรูปของรายงาน ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความ หนังสือวิชาการ และรายงานการวิจัย ความสําคัญของการอ้างอิง  เพื่อให้เกียรติแก่ผู้แต่งหรือเจ้าของผลงานที่ใช้อ้างอิง  เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่มาศึกษาค้นคว้า สามารถตรวจสอบหรือติดตามศึกษาเพิ่มเติมได้  เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลงาน ให้กับผู้ที่ได้อ่าน วิธีเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม จะปรากฏอยู่ทั้งในส่วนเนื้อหาและท้ายเล่ม คือ ส่วนเนื้อหา คือ รายการอ้างอิง (Reference List) ซึ่งจะมีรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้อยู่ทั่วไป 3 แบบ ได้แก่ แบบเชิงอรรถ แบบแทรกในเนื้อหา และแบบอ้างอิงท้ายบท ส่วนท้ายเล่ม คือ บรรณานุกรม (Bibliography) ซึ่งได้แก่รายละเอียดของแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการ ทั้งที่ปรากฏชัดเจนในการเขียนอ้างอิง ไว้ในเนื้อหา และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจจะเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลายๆ แนว แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ  มีหลายรูปแบบตามมาตรฐาน ของแต่ละสาขาวิชา เช่น มาตรฐานของ APA, Chicago, Index Medicus, …

แนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม-APA 6th edition Read More »

ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Update : MAR 1 2019

สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ รายชื่อหนังสือหลัก/ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ ที่มีให้บริการภายในสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562) ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ