การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 4/2561

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30 16.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (ผู้อำนวยการ) อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ นายทศพร ศิริโชคทรัพย์ และนางพรรณี จิวพุทธิธรรม  ได้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 4/2561 ณ  ห้องประชุม 1 อาคาร 24 ชั้น 15  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  โดยมีวาระการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของ กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  การจัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 และเรื่องระบบสหบรรณานุกรม (UCTAL) กับความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งการรายงานความคืบหน้า เรื่อง ความร่วมมือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ของสมาชิกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) 

ความร่วมมือ ระบบสหบรรณานุกรม (UCTAL) กับ เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย

ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 4/2561 ครั้งนี้  คุณสมพงษ์ เจริญศิริ ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะทำงาน คุณเพ็ญแข ประจงใจ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดหกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอ ระบบสหบรรณานุกรม (UCTAL) ในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ระบบสหบรรณานุกรม (UCTAL) เนื่องจากเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ThaiLis) มีเป้าหมายที่จะพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ/วารสาร การจัดทำรายการสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป การจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้รายการร่วมกัน อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ ในการค้นหาหนังสือที่ต้องการ โดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด  หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System) ให้สามารถรองรับการดำเนินงานสหรายการบรรณานุกรม (Union catalog) ของห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ThaiLis รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) บนพื้นฐานมาตรฐานสากล ในการควบคุมรายการบรรณานุกรม (Bibliographic control) เพื่อให้สามารถรองรับการทำรายการ การตรวจสอบและควบคุม และการใช้รายการร่วมกัน (Copy & Shared catalog) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน ระบบสหบรรณานุกรม (UCTAL) มีห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ThaiLis นำเข้าข้อมูลบรรณานุกรมในระบบ จำนวน 82 แห่ง บรรณารักษ์เครือข่าย 240 คน มีระเบียนบรรณานุกรมทั้งหมด 2,052,454 ระเบียน เป็นประเภทหนังสือมากที่สุด จำนวน  2,023,256 ระเบียน ห้องสมุดของสถาบันที่นำเข้าข้อมูลจำนวนมาก 10 อันดับแรก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในอนาคต ระบบสหบรรณานุกรม (UCTAL) มีการดำเนินงานในระยะถัดไปในการขยาย เครือข่ายความร่วมมือไปยังกลุ่มห้องสมุดสถาบันเอกชน และห้องสมุดต่างๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมสนับสนุนการทำรายการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ะได้นำเสนอระบบสหบรรณานุกรม (UCTAL) ต่อที่ประชุม สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อพิจารณาเข้าร่วม เครือข่ายสหบรรณานุกรม ในแบบทั้งกลุ่ม อพส. หรือแบบเดี่ยวตามความสมัครใจ ต่อไป

ความร่วมมือ การใช้ทรัพยากรร่วมกันของสมาชิก สกอ. และ สสอท. ผ่านระบบ EDS

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีนโยบายในการสร้าง ความร่วมมือ การใช้ทรัพยากรร่วมกันของสมาชิก สกอ. (ThaiLIS) และสมาชิก สสอท. (ThaiPUL) ผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)  โดยคาดว่าในเดือน มกราคม 2562 เมื่อมีการลงนามความร่วมมือของ สกอ. เรียบร้อยแล้ว บริษัท EBSCO จะสามารถนำเข้าข้อมูลสารสนเทศของสมาชิกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ในระบบ EDS ซึ่งในระยะเริ่มแรก มี 9 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย (ThaiPUL) ที่สามารถใช้ระบบร่วมกันในการยืมระหว่างห้องสมุด หรือ ILL ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และห้องสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ


เว็บไซต์: แนะนำเว็บไซต์ UCTAL ที่ http://uc.thailis.or.th

แนะนำฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม: UCTAL online search

แนะนำบริการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม: UCTAL online search-Basic Search

อ่านรายละเอียด: บริการยืมระหว่างห้องสมุด

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 4/2561