การอบรม: การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับหน่วยงานสนับสนุน

การอบรม: การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับหน่วยงานสนับสนุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม MS Teams จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม วิทยากรผู้บรรยาย โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA  ทั้งนี้มีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 5 คน ได้แก่  1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 3.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  4.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 5. นายสุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน์ 

ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อำนวยการหน่วยงาน และบุคลากรสายสนับสนุน ได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของระบบ AUN-QA ตลอดจนได้แนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AUN-QA เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ AUN-QA

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของระบบ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)  ดังนี้

  1. ระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA  
  2. เกณฑ์คุณภาพ AUN-QA Criteria สำหรับระบบสนับสนุน มหาวิทยาลัยสยาม
  3. ระบบ PDCA

ASEAN University Network Quality Assurance Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0


การอบรม: การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับหน่วยงานสนับสนุน