การอบรม: การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับหน่วยงานสนับสนุน

การอบรม: การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับหน่วยงานสนับสนุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม MS Teams จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม วิทยากรผู้บรรยาย โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA  ทั้งนี้มีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 5 คน ได้แก่  1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 3.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  4.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 5. นายสุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน์ 

วัตถุประสงค์ นการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้อำนวยการหน่วยงาน และบุคลากรสายสนับสนุน ได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของระบบ AUN-QA ตลอดจนได้แนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AUN-QA เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ AUN-QA

องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของระบบ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ได้รับองค์ความรู้ ดังนี้

  1. ระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA  
  2. เกณฑ์คุณภาพ AUN-QA Criteria สำหรับระบบสนับสนุน มหาวิทยาลัยสยาม
  3. ระบบ PDCA

ASEAN University Network Quality Assurance Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0


ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของสำนักฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในการเขียนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน AUN-QA ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด  เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE – AUN-QA)-ห้องสมุด-2563 โดยเผยแพร่ให้กับหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ในการเขียนผลการดำเนินงานของหลักสูตร ที่ https://e-library.siam.edu/aun-qa-support-2563/


การอบรม: การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับหน่วยงานสนับสนุน