กลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ Medical Day ครั้งที่ 13

กลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ ได้จัดประชุมความร่วมมือในการจัดหาและบริการสารสนเทศ Medical Day ครั้งที่ 13  โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Webex โดยมีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  นางสุดา ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี  นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา นางอารี แก้วพิพัฒน์  

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ 

  1. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยในการบริหารจัดการ การให้บริการและการใช้ทรพัยากรร่วมกัน
  2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงทักษะการให้บริการระหว่างบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนแพทย์
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดสามารถจัดซื้อและให้บริการร่วมกันในรูปแบบภาคี
  4. เพื่อทราบแนวโน้มการให้บรกิารและข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์จากกลุ่มห้องสมุดในเครือข่ายและ จากตัวแทนจำหน่าย สำนักพิมพ์ต่าง ๆ