กลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ Medical Day ครั้งที่ 12

กลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ ได้จัดประชุม Medical Day ครั้งที่ 12  โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. จัดโดย ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดกลุ่มสุขศาสตร์) หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 3.นางสุดา   ทองชิว 

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ 

  1. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยในการบริหารจัดการ การให้บริการและการใช้ทรพัยากรร่วมกัน
  2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงทักษะการให้บริการระหว่างบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนแพทย์
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดสามารถจัดซื้อและให้บริการร่วมกันในรูปแบบภาคี
  4. เพื่อทราบแนวโน้มการให้บรกิารและข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์จากกลุ่มห้องสมุดในเครือข่ายและ จากตัวแทนจำหน่าย สำนักพิมพ์ต่าง ๆ

รายงานการประชุมความร่วมมือกลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ Medical Day ครั้งที่ 12

สรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ กลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 12