ความร่วมมือกับเครือข่าย ThaiLIS ในการใช้ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมในระบบ UCTAL

โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS และ  UniNET ได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) ให้กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์  2.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  3.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์   4.นางสุดา   ทองชิว   5.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  6.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม