05 June 2020

อบรม-เสวนา

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563  เวลา 09.30 –14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มห...
Read more

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์และการยืมระหว่างห้องสมุด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์และการยืมระหว่างห้องสมุด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์และการยืมระหว่างห้องสมุด จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12  ส...
Read more

WordPress Workshop สร้างหน้าเว็บเพจของตัวเองง่ายๆแค่ลาก-วาง

 Wordpress Workshop สร้างหน้าเว็บเพจของตัวเองง่ายๆแค่ลาก-วาง ด้วย wordpress page builder นำไปต่อยอดสร้างเว็บไซต์ได้ทันที วัตถุประสงค์ WordPress เป็น LMS ที่ได้รับความนิยม...
Read more

Workshop “การสร้างสื่อและสารในยุคดิจิทัล” 2019 ดิจิทัลครองเมือง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Workshop
Workshop “การสร้างสื่อและสารในยุคดิจิทัล” 2019 ดิจิทัลครองเมือง วิทยากร คุณรัตนวดี เศรษฐจิตร นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00...
Read more

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2562  เวลา 09.30 –14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเ...
Read more

อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ (ภาพบรรยากาศ )

อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ (ภาพบรรยากาศ )
อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ เพราะงานศิลปะคือ การฝึกสมองซึกขวา ในการพัฒนาจิตใน อารมณ์ จินตนาการด้านศิลปะ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ และคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีควา...
Read more

อบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ

อบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ
ขอเชิญร่วมเข้าอบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ เพื่อสร้างสุขภาวะพัฒนาความเข้มแข็งของจินตนาการ ผ่านงานศิลปะ และต่อยอดมาใช้กับงานหรือในชีวิตประจำวัน โด...
Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter
ขอเชิญ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 5-108 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดย...
Read more

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2562

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.30 –14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยา...
Read more

การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๑๖/๕/๒๕๖๒

การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๑๖/๕/๒๕๖๒
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่...
Read more