24 September 2020

อบรม-เสวนา

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 1/2020

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 1/2020
กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 1/2020 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 รอบ โดยในรอบแรก เวลา 11.00-12.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 13.00...
Read more

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2563

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2563
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00 –12.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ...
Read more

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563  เวลา 09.30 –14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มห...
Read more

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์และการยืมระหว่างห้องสมุด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์และการยืมระหว่างห้องสมุด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์และการยืมระหว่างห้องสมุด จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12  ส...
Read more

WordPress Workshop สร้างหน้าเว็บเพจของตัวเองง่ายๆแค่ลาก-วาง

 Wordpress Workshop สร้างหน้าเว็บเพจของตัวเองง่ายๆแค่ลาก-วาง ด้วย wordpress page builder นำไปต่อยอดสร้างเว็บไซต์ได้ทันที วัตถุประสงค์ WordPress เป็น LMS ที่ได้รับความนิยม...
Read more

Workshop “การสร้างสื่อและสารในยุคดิจิทัล” 2019 ดิจิทัลครองเมือง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Workshop
Workshop “การสร้างสื่อและสารในยุคดิจิทัล” 2019 ดิจิทัลครองเมือง วิทยากร คุณรัตนวดี เศรษฐจิตร นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00...
Read more

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2562  เวลา 09.30 –14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเ...
Read more

อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ (ภาพบรรยากาศ )

อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ (ภาพบรรยากาศ )
อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ เพราะงานศิลปะคือ การฝึกสมองซึกขวา ในการพัฒนาจิตใน อารมณ์ จินตนาการด้านศิลปะ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ และคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีควา...
Read more

อบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ

อบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ
ขอเชิญร่วมเข้าอบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ เพื่อสร้างสุขภาวะพัฒนาความเข้มแข็งของจินตนาการ ผ่านงานศิลปะ และต่อยอดมาใช้กับงานหรือในชีวิตประจำวัน โด...
Read more