22 September 2019

อบรม-เสวนา

อบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ

อบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ
ขอเชิญร่วมเข้าอบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ เพื่อสร้างสุขภาวะพัฒนาความเข้มแข็งของจินตนาการ ผ่านงานศิลปะ และต่อยอดมาใช้กับงานหรือในชีวิตประจำวัน โด...
Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter
ขอเชิญ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 5-108 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดย...
Read more

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2562

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.30 –14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยา...
Read more

การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๑๖/๕/๒๕๖๒

การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๑๖/๕/๒๕๖๒
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่...
Read more

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2562

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 09.30 –14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสาร...
Read more

SEO 2019 for Beginner เตรียมความพร้อมให้เว็บคุณขึ้นอันดับ 1 Google

SEO 2019 for Beginner เตรียมความพร้อมให้เว็บคุณขึ้นอันดับ 1 Google
การอบรมเชิงปฏิบัติการ SEO 2019 for Beginner เตรียมความพร้อมให้เว็บคุณขึ้นอันดับ 1 Google  วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 5-108 Shop...
Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  ครั้งที่ 4/2561
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30 –16...
Read more

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2561

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2561
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561  เวลา 09.30 –14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ...
Read more

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic ครั้งที่ 2 พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic ครั้งที่ 2 พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic ครั้งที่ 2 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา เริ่มเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ อ...
Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic

อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic
อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic (ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา เริ่มเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ อาคาร 15 ชั...
Read more