อบรม-เสวนา

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ …

การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๑๖/๕/๒๕๖๒ Read More »

SEO 2019 for Beginner เตรียมความพร้อมให้เว็บคุณขึ้นอันดับ 1 Google

SEO 2019 for Beginner เตรียมความพร้อมให้เว็บคุณขึ้นอันดับ 1 Google ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 …

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 4/2561 Read More »

การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง …

การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร Read More »