อบรม: การใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรฯ ในระบบดิจิทัล

โครงการ “ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2567″

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2567″ ในกิจกรรมครั้งที่ 2/2567 การฝึกอบรม การใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรฯ ในระบบดิจิทัล”  ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องดิจิทัล สำนักหอสมุดฯ  วิทยากรโดย ดร.คมเดช บุญประเสริฐ และ พรรณี จิวพุทธิธรรม จัดอบรมให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรสาธารสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สำนักฯได้จัดซื้อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม (PDF): การใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรฯ ในระบบดิจิทัล