วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม

ในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคำว่า ออม หมายถึง เก็บหอมรอบริบ เช่น ออมทรัพย์ ออมสิน อดออม ประหยัด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น.1368)

นอกจากนี้ การออม (Savings) ยังหมายถึง การนำเงินที่เก็บไว้เป็นเงินสดไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ตอบแทนเป็นดอกผลจากสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ และตลาดหุ้น เป็นต้น (ทองแท่ง ทองลิ่ม, 2554, น. 7)

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวัน National Teach Children to Save Day หรือวันสอนเด็ก ๆ ให้ รู้จักการออมเงินแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่เจ้าหน้าที่จากธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วประเทศจะเข้าไปสอนเด็ก ๆ ใน โรงเรียน ให้มีทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล และปลูกฝังให้เด็ก ๆ เห็นความสำคัญของการออมเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคง

National Teach Children to Save Day
Virginia banks partnered with schools throughout the state to celebrate Teach Children to Save with savings education lessons. Meet the VBA Bank Day. (2018). FINANCIAL LITERACY UPDATE. Retrieved September 15, 2018, from URL Click

เรื่องการออมเงิน ต้องถือเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติ ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญ เพราะเงินออมจะช่วยสร้างความมั่นคงส่วนบุคคล ทำให้สังคมสงบเรียบร้อย ในทางเศรษฐกิจเงินออมของประชาชนจะช่วยลดการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ ในการกู้ยืมมาลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งจะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง การสอนเด็กๆ ให้รู้จักการออมเงิน และปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีวินัย ทางการเงิน การสอนเด็ก ๆ ให้รู้จักวิธีการเก็บออมอย่างชาญฉลาด ทำได้ไม่ยากอย่างเช่น ทุกครั้งที่ให้เงินเด็ก ๆ ต้องสอน ให้เด็กๆ เก็บเงินให้เพียงพอก่อน แล้วเงินส่วนที่เหลือจากการเก็บออม จึงค่อยนำไปใช้จ่าย คนไทยจึงมักจะสอนลูกหลาน ให้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด และเก็บออม

เมื่อเด็กๆ โตขึ้น ต้องให้เขารู้จักบริหารเงินของตัวเอง โดยการให้เงินเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน แล้วสอน ให้เขารู้จักวางแผนการออมเงินและแผนการ ใช้จ่ายเงิน ล่วงหน้า รวมทั้งสอนให้รู้จักวางแผนเผื่อ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะ เกิดขึ้นได้ เมื่อเด็กๆ ทำได้ ตามแผนการที่วางไว้ เราควรชื่นชม และแสดงความ ภูมิใจในผลสำเร็จนั้น

วันออมแห่งชาติ
Marissa Shields. (2016). In the Community: Bankers Teach Students to Pinch Pennies. Retrieved September 15, 2018, from URL Click

การสอนให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของการวางแผนและการจัดการทางการเงิน ถือเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญยิ่ง  วัยที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างหรือปลูกฝังวินัย คือ วัยเด็ก ถ้าอยากเห็น ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน คงต้องร่วมมือร่วมใจกัน ส่งเสริมวัฒนธรรมการออมให้เกิดขึ้นทั้งกับเด็กๆ และตัวเราเอง “มีออม ไม่มีอด … ไม่อด ถ้ามีออม…” (ทีแอลซีไทยดอทคอม, 2560)

กระปุกออมสิน

กิจกรรมวันออมแห่งชาติ

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันออมแห่งชาตินั้น ในแต่ละปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ตลอดจนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคต่าง ๆ มักจะจัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนมาฝากเงินในดอกเบี้ยอัตราพิเศษ พร้อมรับของที่ระลึก นอกจากนี้ก็มีการจัดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการออม การประกวดคำขวัญ รวมทั้งกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย (กระปุกดอทคอม, 2556)

กิจกรรมส่งเสริมการออมในมหาวิทยาลัยสยาม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม-การออมเงิน

ภาพ: กิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม โดย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จัดวิทยากรจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก(สคฝ.) มาบรรยายให้ความรู้ด้านเงินฝาก การออม การบริหารเงินและคุ้มครองเงินฝาก ณ อาคาร ๑๕ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เมื่อวันที่ ๑๗ ตค. ๖๑  คลิกดูภาพทั้งหมด..

 


กระปุกดอทคอม.  (2556).  วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม.  เข้าถึงได้จาก   https://hilight.kapook.com/view/92410

ทองแท่ง ทองลิ่ม.  (2554).  การเปรียบเทียบความสำคัญต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ในจังหวัดราชบุรี (รายงานการวิจัย).  ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง.

ทีแอลซีไทยดอทคอม.  (2560).  วันออมแห่งชาติ (31 ตุลาคม).  เข้าถึงได้จาก   http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4547.html

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2556).  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

 

วันออมแห่งชาติ World Savings Day