วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี: Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation
Print ISSN: 2286-9719

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 7 พ.ย. 2562 วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี เป็นวารสารทางวิชาการที่สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา ด้านสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
Description: The Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation, Educational Research and Evaluation Program, Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University aims to publish the academic and research articles in Education/Psychology, interdisciplinary of Science and technology, and interdisciplinary of Human and Social Sciences, and to be media for exchange the knowledge and opinion in educational research and evaluation.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation


วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี: Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation