22 September 2019

วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม

วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม

วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เหล่านักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ
รัฐบาลได้ทำการส่งเสริมทางด้านการกีฬาของไทย เพราะตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของกีฬา ซึ่งนอกจากจะเป็นการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง กีฬายังเป็นเครื่องมือช่วยคลายความเครียด ช่วยปรับปรุงด้านความคิดและอุปนิสัยให้ประชาชนเป็นผู้มีความเสียสละ รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และมีความสามัคคีต่อกัน

ความเป็นมาของวันกีฬาแห่งชาติ
วันกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2519 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภท โอ.เค. และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประทับยืนบนแท่นรางวัลร่วมกับนักกีฬาที่ชนะที่ 2 และที่ 3 ในพิธีปิดการแข่งขัน ณ สนามศุภชลาศัย ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 6 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2510
ละเพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้มีมตินำเสนอคณะรัฐมนตรีลงความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2529 กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวัน “วันกีฬาแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ
1เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะที่เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2510 และทรงได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันเรือใบประเภท o k
2เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็นความสำคัญและคุณค่าของการกีฬา การออกกำลังกาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬามากยิ่งขึ้น
3เพื่อชักจูงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกีฬาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ การเล่นกีฬา และให้การสนับสนุนการกีฬา
4เพื่อเป็นการจัดหาทุนในการส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมกีฬาของชาติ
5เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมการคืนสู่เหย้าของนักกีฬาในอดีตและปัจจุบันงาน

 


วันกีฬาแห่งชาติ. (2556).  เข้าถึงได้จาก http://www.todayth.com/วันกีฬาแห่งชาติ.html

อุดม เชยกีวงศ์.  (2547).  ปฏิทินประเพณี 12 เดือน.  กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญา.

ม.สยาม+มหาวิทยาลัยสยาม+siam university-logo+ห้องสมุด

วันกีฬาแห่งชาติ National Sports Day

About The Author

Related posts