วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยชื่อวารสาร: วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย: Journal of Business Administration The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand
Print ISSN: 2287-0717
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 15 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่บทความฉบับแรกในปี พ.ศ. 2555 และจัดทำในรูปแบบวารสารออนไลน์ในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การบริหารการปฏิบัติการและเทคโนโลยี การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศการบริหารการขนส่งซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ การบริหารจัดการทั่วไปการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    Description: Journal of Business Administration The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand. To promote, support and produce academic research papers of faculties and graduated students in multidisciplinary which are accounting, marketing, finance and banking, operation and technology management, property management, human resource and organizational management, International business, supply chains and logistics management, tourism, hotel and hospitality, general management, information technology management, economics and business computer.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย: Journal of Business Administration The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand