วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์: Journal Of Graduate Studies And Social Sciences Uttaradit Rajabhat University
Print ISSN: 2229-2306
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 16 ธ.ค. 2562 วารสารบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวารสารวิชาการ ที่จัดทำขึ้นในปี 2559 โดยมี 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) รับตีพิมพ์บทความวิชาการบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ กรณีศึกษา บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทัศน์ ในสาขาที่เกี่ยวกับทางด้านศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิเช่น ครุศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่สนใจทั้งภายในและภายนอก
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์: Journal Of Graduate Studies And Social Sciences Uttaradit Rajabhat University