วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือชื่อวารสาร: วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Print ISSN: 0857-684x
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 17 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok