วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าชื่อวารสาร: วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า: CRMA Journal of Humanities and Social Sciences
Print ISSN: 2392-5698
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 18 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เกิดขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2557 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ก.ย.56 – ส.ค.57) เป็นวารสารรายปี (เผยแพร่ในเดือน ส.ค.) ตีพิมพ์บทความโดยผ่านการกลั่นกรองแบบอำพรางสองฝ่าย มุ่งเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชา การทหารและความมั่นคง ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ และจิตวิทยา โดยได้จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 2392-5698 (Print) และในปีที่ 6 (2562) ได้จัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2673-0022 (Online)
    Description: The Journal of Humanities and Social Sciences of the Chulachomklao Royal Military Academy was established in the 2014 budgetary year (Year 1, Vol. 1 was published in September 2013 – August 2014). The journal is published annually in August. Submitted articles undergo a double-blind peer review process. The journal aims to disseminate research, academic, as well as critical articles in the fields of the humanities, social sciences, military affairs and security studies, education, law, and psychology. The journal is published in 2 ways, namely in print ISSN 2392-5698 (Print) and, in its 6th year, became available as an e-Journal, ISSN 2673-0022 (Online).

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า: CRMA Journal of Humanities and Social Sciences