ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน (ASEAN Natural Resource and Environment)

ชื่อเรื่อง: “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน (ASEAN Natural Resource and Environment)”

ชื่อผู้แต่ง : ประยูร วงศ์จันทรา

Call Number: 333.7095 ป367ท 2561

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8 ม.ค.2563 หนังสือ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน”  เล่มนี้ ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศกัมพูชา เวียดนาม เมียนม่าร์ บรูไน ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอาเซียนและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศภูมิภาคอาเซียนต่อไปโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สนใจ ที่กำลังศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแนวคิดการจัดการทรัพยากร ได้เป็นอย่างดี!