วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานีชื่อวารสาร: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี: Pathumthani University Academic Journal
Print ISSN: 1906-4284
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 19 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นแหล่งรวบรวมบทความวิจัย และบทความทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในลักษณะสหวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ เป็นแหล่งสารสนเทศและศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาในมิติต่าง ๆ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางวิชาการของนักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดย วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นวารสารที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้พิจารณาจัดกลุ่มให้เป็นวารสาร กลุ่มที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2562)
    Description:

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี: Pathumthani University Academic Journal