วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีชื่อวารสาร: วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี: Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
Print ISSN: 2651-1282
TCIกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 28 มี.ค. 2563 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทำการตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ประกอบด้วย เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีการก่อสร้าง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีวิศวกรรม ตลอดจนวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี: Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University