วารสารเทคโนโลยีสุรนารี

วารสารเทคโนโลยีสุรนารีชื่อวารสาร: วารสารเทคโนโลยีสุรนารี: Suranaree Journal of Social Science
Print ISSN: 1905-9329
TCIกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 27 มี.ค. 2563 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวารสารพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ; ฉบับที่ ๑ เดือนมิถุนายน และฉบับที่ ๒ เดือนธันวาคม)
    Description: Suranaree Journal of Social Science (SJSS) is a biannual (June and December) official publication of Suranaree University of Technology. The journal aims to provide a medium for the dissemination of advances and knowledge in social science and humanities.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี: Suranaree Journal of Social Science