วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ชื่อวารสาร: วารสารเทคโนโลยีภาคใต้: JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY
Print ISSN: 1906-0870
TCIกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 26 มี.ค. 2563 วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นวารสารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ด้านสังคมศาสตร์ ธุรกิจ การจัดการ การบัญชี วิชาชีพสาธารณสุข จิตวิทยา และ สหวิทยาการ
    Description: We would like to invite scholars and researchers to publish their articles with Journal of Southern Technology owned by Southern College of Technology. The journal aims to serve as a medium for dissemination of scholarly articles and research findings in the field of Humanities and Social Sciences, Sciences and Technology by scholars, specialists, professionals and researchers. It is included in category 2 of Thai Journal Citation Index (TCI) database in Social Sciences Business, Management and Accounting, Health Professions, Psychology and Multidisciplinary and has been accepted for ASEAN Citation Index (ACI).

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้: JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY