วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok

ISSN:  2586-9884, E-ISSN : 2730-2636

TCI กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จัดพิมพ์:      ราย 6 เดือน
สำนักพิมพ์: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร / Institute of Vocational Education, Bangkok

รายละเอียด: วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในทุกสาขาวิชาของครู คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลงานต่าง ๆ ของนักเทคโนโลยีด้านอาชีวศึกษา เป็นวารสารราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

อ่านฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok